Inkscape tutorial: Porady i sztuczki

W poradniku tym zostaną przedstawione różne porady i sztuczki, których użytkownicy nauczyli się, używając Inkscape'a, oraz kilka „ukrytych” funkcji mogących przyspieszyć pracę.

Promieniowe rozmieszczanie wielokrotnych klonów

It's easy to see how to use the Create Tile Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

Jeśli promieniowy deseń ma mieć tylko 3, 4, 6, 8 lub 12 elementów, można spróbować symetrii P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 lub P6M. Te polecenia świetnie nadają się do tworzenia płatków śniegu i tym podobnych. Poniżej została opisana bardziej ogólna metoda.

Wybierz symetrię P1 (proste przesunięcie), a następnie wyrównaj to przesunięcie przechodząc do karty „Przesunięcie”. Wartość „Przesunięcie Y” dla wierszy i „Przesunięcie X” dla kolumn ustaw na -100%. Teraz wszystkie klony zostaną ułożone w stos nad oryginałem. Aby dokończyć dzieła, należy jeszcze wykonać obrócenie. Przejdź do karty „Obrót” i ustaw jakiś kąt obrotu dla kolumny, a następnie utwórz deseń złożony z jednego wiersza i wielu kolumn. Oto deseń utworzony z poziomej linii z 30 kolumnami, z każdą kolumną obróconą o 6 stopni.

An example image

Aby otrzymać z tego tarczę zegarową, należy przyciąć lub przykryć środkową część białym kołem. Pamiętaj, że przed wykonaniem operacji logicznych należy najpierw odłączyć klony.

Bardziej interesujące efekty można tworzyć używając jednocześnie wierszy i kolumn. Oto deseń składający się z 10 kolumn i 8 wierszy z rotacją 2 stopni dla wiersza i 18 dla kolumny. Każda grupa linii jest tutaj „kolumną”, więc grupy te są rozłożone co 18 stopni, a wewnątrz każdej kolumny pojedyncze linie są oddalone od siebie o 2 stopnie:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just create an invisible (no fill, no stroke) rectangle which would cover your shape and whose center is in the point you need, group the shape and the rectangle together, and then use Create Tile Clones on that group. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

How to do slicing (multiple rectangular export areas)?

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export PNG Image (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i area-id -t filename.svg

for each exported area. The -t switch tells it to use the remembered filename hint, otherwise you can provide the export filename with the -e switch. Alternatively, you can use the Extensions > Web > Slicer extensions, or Extensions > Export > Guillotine for similar results.

Gradienty nieliniowe

SVG w wersji 1.1 nie wspiera nieliniowych gradientów tj. takich, które mają nieliniowe przejścia między kolorami. Można jednak naśladować je za pomocą gradientów wielopunktowych.

Zacznij od prostego gradientu dwupunktowego. Otwórz „Edytor gradientu” (np. poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnego uchwytu narzędziem „Gradient”). W środku dodaj nowy punkt i delikatnie go przeciągnij. Aby gradient miał gładsze przejścia, dodaj po obu stronach punktu środkowego po jednym nowym punkcie i także je trochę przeciągnij – gradient będzie bardziej wygładzony. Im więcej punktów dodasz, tym gładsze będą przejścia w gradiencie wynikowym. Oto wyjściowy czarno-biały gradient z dwoma punktami:

An example image

A oto różne „nieliniowe” wielopunktowe gradienty – sprawdź je w edytorze gradientu:

An example image

Niesymetryczne gradienty radialne

Gradienty radialne nie muszą być symetryczne. Będąc w trybie narzędzia „Gradient”, ze wciśniętym klawiszem [ Shift ] przeciągnij centralny uchwyt gradientu radialnego. W wyniku tego uchwyt ogniska gradientu w kształcie litery x, zostanie odsunięty od środka i określi nowe położenie ogniska gradientu. Uchwyt ten – jeśli nie chcesz zmiany położenia ogniska – można przeciągnąć z powrotem do środka gradientu.

An example image

Wyrównywanie do środka strony

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A).

Czyszczenie dokumentu

Many of the no-longer-used gradients, patterns, and markers (more precisely, those which you edited manually) remain in the corresponding palettes and can be reused for new objects. However if you want to optimize your document, use the Clean up Document command in File menu. It will remove any gradients, patterns, or markers which are not used by anything in the document, making the file smaller.

Ukryte funkcje i edytor XML

The XML editor (Shift+Ctrl+X) allows you to change almost all aspects of the document without using an external text editor. Also, Inkscape usually supports more SVG features than are accessible from the GUI. The XML editor is one way to get access to these features (if you know SVG).

Zmiana jednostek pomiarowych linijek

In the default template, the unit of measure used by the rulers is px (“SVG user unit”, in Inkscape it's equal to 0.8pt or 1/90 of the inch). This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Default units on the Page tab.

Stemplowanie

Aby szybko utworzyć wiele kopii obiektu, użyj „stemplowania”. W tym celu przeciągnij obiekt (lub przeskaluj go bądź obróć) i trzymając wciśnięty klawisz myszy, naciśnij spację. Operacja ta pozostawi „stempel” aktualnego kształtu obiektu. Stemplowanie może być wielokrotnie powtórzone.

Sztuczki z narzędziem „Pióro”

Narzędzie „Pióro” wyposażone jest w następujące opcje zakończenia linii:

Zauważ, że kiedy ścieżka jest nieukończona tj. wyświetlana na zielono, a ostatni jej segment na czerwono, nie istnieje jeszcze jako obiekt w dokumencie. Tak więc, by ją usunąć, można zamiast polecenia „Wycofaj”, użyć klawisza [ Esc ] – anuluje całą ścieżkę lub klawisza [ Backspace ] – usuwa ostatni segment nieukończonej ścieżki.

Aby do istniejącej ścieżki dodać nową subścieżkę, zaznacz ścieżkę i zacznij tworzyć ją z dowolnego punktu z przytrzymanym klawiszem [ Shift ]. Jeśli chcesz kontynuować istniejącą ścieżkę, klawisz [ Shift ] nie jest konieczny, po prostu rozpocznij rysowanie od jednego z końców zaznaczonej ścieżki.

Wprowadzanie wartości Unicode

W trybie narzędzia „Tekst” naciśnięcie skrótu [ Ctrl+U ] przełącza pomiędzy trybem Unicode a normalnym. W trybie Unicode każda grupa 4 szesnastkowych napisanych cyfr staje się pojedynczym znakiem Unicode. Ułatwia to wpisywanie zwykłych symboli pod warunkiem, że znasz odpowiednie kody Unicode i masz zainstalowaną właściwą czcionkę. Aby zakończyć wpisywanie symboli Unicode, należy nacisnąć klawisz [ Enter ]. Na przykład Ctrl+U 2 0 1 4 Enter wypisuje długi myślnik (—). Aby opuścić tryb Unicode bez wstawiania niczego, naciśnij klawisz Esc.

You can also use the Text > Glyphs dialog to search for and insert glyphs into your document.

Stosowanie siatki do rysowania ikon

Załóżmy, że chcesz narysować ikonę o rozmiarze 24x24 pikseli. Stwórz dokument o takim właśnie rozmiarze (użyj „Właściwości dokumentu”) i ustaw odstępy siatki na 0,5 px (siatka 48x48). Jeżeli teraz wyrównasz wypełnione obiekty do parzystych linii siatki, a obiekty z konturem (kontur o szerokości podanej w px i liczbie parzystej) do nieparzystych linii siatki i następnie wyeksportujesz w domyślnej rozdzielczości 90 dpi (1 px stanie się 1 pikselem bitmapy), otrzymasz wyrazisty obrazek bitmapowy bez niepotrzebnego antyaliasingu.

Obracanie obiektu

Będąc w trybie narzędzia „Wskaźnik”, kliknij obiekt – zostaną wyświetlone strzałki skalowania. Ponowne kliknięcie obiektu spowoduje wyświetlenie strzałek służących do obracania i pochylania. Kliknięcie i ciągnięcie dowolnej narożnej strzałki powoduje obrót obiektu dookoła środka wyświetlonego jako znaczek krzyżyka. Ze wciśniętym klawiszem [ Shift ], nastąpi obrót względem przeciwnego narożnika. Środek obrotu można umieścić w dowolnym miejscu poprzez jego przeciągnięcie.

Obiekt można także obracać za pomocą klawiatury klawiszami [ [ ] i [ ] ] – obrót o 15 stopni lub skrótu [ Ctrl+[ ] i [ Ctrl+] ] – obrót o 90 stopni. Te same klawisze [ [] ] z przytrzymanym klawiszem [ Alt ] wykonują obrót o rozmiarze piksela.

Tworzenie cienia

To quickly create drop shadows for objects, use the Filters > Shadows and Glows > Drop Shadow... feature.

You can also easily create blurred drop shadows for objects manually with blur in the Fill and Stroke dialog. Select an object, duplicate it by Ctrl+D, press PgDown to put it beneath original object, place it a little to the right and lower than original object. Now open Fill And Stroke dialog and change Blur value to, say, 5.0. That's it!

Umieszczanie tekstu na ścieżce

Aby umieścić tekst wzdłuż krzywej, zaznacz zarówno tekst, jak i krzywą. Z menu „Tekst” wybierz polecenie „Wstaw na ścieżkę”. Tekst pojawi się na początku ścieżki. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest utworzyć osobną ścieżkę, do której chcesz, żeby tekst był dopasowany, zamiast dopasowywać go do innego elementu rysunku – umożliwi to lepszą kontrolę bez zniekształcania rysunku.

Zaznaczanie oryginału

Kiedy masz już tekst na ścieżce, odsunięcie połączone lub klon, zaznaczenie źródłowego obiektu/ścieżki może być trudne, ponieważ może on leżeć poniżej lub być niewidoczny/zablokowany. Wówczas pomoże ci magiczny klawisz [ Shift+D ]. Zaznacz tekst, odsunięcie połączone lub klon i użyj skrótu [ Shift+D ], by przenieść zaznaczenie na odpowiednią ścieżkę, źródło przesunięcia lub oryginał klonu.

Przywracanie okna spoza ekranu

When moving documents between systems with different resolutions or number of displays, you may find Inkscape has saved a window position that places the window out of reach on your screen. Simply maximise the window (which will bring it back into view, use the task bar), save and reload. You can avoid this altogether by unchecking the global option to save window geometry (Inkscape Preferences, Interface > Windows section).

Przezroczystość, gradienty i eksport do PostSCriptu

Formaty PostSCript i EPS nie obsługują przezroczystości, więc nie należy jej używać, jeżeli zamierza się eksportować dokument do PS/EPS. Łatwo to naprawić w przypadku równej przezroczystości nałożonej na jednolity kolor. Zaznacz jeden z przezroczystych obiektów, włącz narzędzie „Próbnik koloru” [ F7 ], upewnij się, że jest tylko w trybie wybierania kolorów i kliknij ten sam obiekt. W ten sposób pobierzesz widoczny kolor i przypiszesz go z powrotem do obiektu, ale tym razem bez przezroczystości. Powtórz tę czynność dla wszystkich przezroczystych obiektów. Jeśli twój przezroczysty obiekt pokrywa kilka obszarów o jednolitej barwie, należy podzielić go odpowiednio na fragmenty i zastosować tę procedurę do każdego z nich.