Inkscape tutorial: Porady i sztuczki

W poradniku tym zostaną przedstawione różne porady i sztuczki, których użytkownicy nauczyli się, używając Inkscape'a, oraz kilka „ukrytych” funkcji mogących przyspieszyć pracę.

Radial placement with Tiled Clones

It's easy to see how to use the Create Tiled Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

If your radial pattern only needs to have 3, 4, 6, 8, or 12 elements, then you can try the P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6, or P6M symmetries. These will work nicely for snowflakes and the like. A more general method, however, is as follows.

Wybierz symetrię P1 (proste przesunięcie), a następnie wyrównaj to przesunięcie przechodząc do karty „Przesunięcie”. Wartość „Przesunięcie Y” dla wierszy i „Przesunięcie X” dla kolumn ustaw na -100%. Teraz wszystkie klony zostaną ułożone w stos nad oryginałem. Aby dokończyć dzieła, należy jeszcze wykonać obrócenie. Przejdź do karty „Obrót” i ustaw jakiś kąt obrotu dla kolumny, a następnie utwórz deseń złożony z jednego wiersza i wielu kolumn. Oto deseń utworzony z poziomej linii z 30 kolumnami, z każdą kolumną obróconą o 6 stopni.

An example image

Aby otrzymać z tego tarczę zegarową, należy przyciąć lub przykryć środkową część białym kołem. Pamiętaj, że przed wykonaniem operacji logicznych należy najpierw odłączyć klony.

Bardziej interesujące efekty można tworzyć używając jednocześnie wierszy i kolumn. Oto deseń składający się z 10 kolumn i 8 wierszy z rotacją 2 stopni dla wiersza i 18 dla kolumny. Każda grupa linii jest tutaj „kolumną”, więc grupy te są rozłożone co 18 stopni, a wewnątrz każdej kolumny pojedyncze linie są oddalone od siebie o 2 stopnie:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just click on the object twice with the Selector tool to enter rotation mode. Now move the object's rotation center (represented by a small cross-shaped handle) to the point you would like to be the center of the rotation for the Tiled Clones operation. Then use Create Tiled Clones on the object. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

How to do slicing (multiple rectangular export areas)?

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export PNG Image (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i area-id -t filename.svg

for each exported area. The -t switch tells it to use the remembered filename hint, otherwise you can provide the export filename with the -e switch. Alternatively, you can use the Extensions > Web > Slicer extensions, or Extensions > Export > Guillotine for similar results.

Gradienty nieliniowe

SVG w wersji 1.1 nie wspiera nieliniowych gradientów tj. takich, które mają nieliniowe przejścia między kolorami. Można jednak naśladować je za pomocą gradientów wielopunktowych.

Start with a simple two-stop gradient (you can assign that in the Fill and Stroke dialog or use the gradient tool). Now, with the gradient tool, add a new gradient stop in the middle; either by double-clicking on the gradient line, or by selecting the square-shaped gradient stop and clicking on the button Insert new stop in the gradient tool's tool bar at the top. Drag the new stop a bit. Then add more stops before and after the middle stop and drag them too, so that the gradient looks smooth. The more stops you add, the smoother you can make the resulting gradient. Here's the initial black-white gradient with two stops:

An example image

A oto różne „nieliniowe” wielopunktowe gradienty – sprawdź je w edytorze gradientu:

An example image

Niesymetryczne gradienty radialne

Gradienty radialne nie muszą być symetryczne. Będąc w trybie narzędzia „Gradient”, ze wciśniętym klawiszem [ Shift ] przeciągnij centralny uchwyt gradientu radialnego. W wyniku tego uchwyt ogniska gradientu w kształcie litery x, zostanie odsunięty od środka i określi nowe położenie ogniska gradientu. Uchwyt ten – jeśli nie chcesz zmiany położenia ogniska – można przeciągnąć z powrotem do środka gradientu.

An example image

Wyrównywanie do środka strony

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A).

Czyszczenie dokumentu

Many of the no-longer-used gradients, patterns, and markers (more precisely, those which you edited manually) remain in the corresponding palettes and can be reused for new objects. However if you want to optimize your document, use the Clean up Document command in File menu. It will remove any gradients, patterns, or markers which are not used by anything in the document, making the file smaller.

Ukryte funkcje i edytor XML

The XML editor (Shift+Ctrl+X) allows you to change almost all aspects of the document without using an external text editor. Also, Inkscape usually supports more SVG features than are accessible from the GUI. The XML editor is one way to get access to these features (if you know SVG).

Zmiana jednostek pomiarowych linijek

In the default template, the unit of measure used by the rulers is mm. This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Display units on the Page tab.

Stemplowanie

Aby szybko utworzyć wiele kopii obiektu, użyj „stemplowania”. W tym celu przeciągnij obiekt (lub przeskaluj go bądź obróć) i trzymając wciśnięty klawisz myszy, naciśnij spację. Operacja ta pozostawi „stempel” aktualnego kształtu obiektu. Stemplowanie może być wielokrotnie powtórzone.

Sztuczki z narzędziem „Pióro”

Narzędzie „Pióro” wyposażone jest w następujące opcje zakończenia linii:

Zauważ, że kiedy ścieżka jest nieukończona tj. wyświetlana na zielono, a ostatni jej segment na czerwono, nie istnieje jeszcze jako obiekt w dokumencie. Tak więc, by ją usunąć, można zamiast polecenia „Wycofaj”, użyć klawisza [ Esc ] – anuluje całą ścieżkę lub klawisza [ Backspace ] – usuwa ostatni segment nieukończonej ścieżki.

Aby do istniejącej ścieżki dodać nową subścieżkę, zaznacz ścieżkę i zacznij tworzyć ją z dowolnego punktu z przytrzymanym klawiszem [ Shift ]. Jeśli chcesz kontynuować istniejącą ścieżkę, klawisz [ Shift ] nie jest konieczny, po prostu rozpocznij rysowanie od jednego z końców zaznaczonej ścieżki.

Wprowadzanie wartości Unicode

W trybie narzędzia „Tekst” naciśnięcie skrótu [ Ctrl+U ] przełącza pomiędzy trybem Unicode a normalnym. W trybie Unicode każda grupa 4 szesnastkowych napisanych cyfr staje się pojedynczym znakiem Unicode. Ułatwia to wpisywanie zwykłych symboli pod warunkiem, że znasz odpowiednie kody Unicode i masz zainstalowaną właściwą czcionkę. Aby zakończyć wpisywanie symboli Unicode, należy nacisnąć klawisz [ Enter ]. Na przykład Ctrl+U 2 0 1 4 Enter wypisuje długi myślnik (—). Aby opuścić tryb Unicode bez wstawiania niczego, naciśnij klawisz Esc.

You can also use the Text > Glyphs dialog to search for and insert glyphs into your document.

Stosowanie siatki do rysowania ikon

Suppose you want to create a 24x24 pixel icon. Create a 24x24 px canvas (use the Document Preferences) and set the grid to 0.5 px (48x48 gridlines). Now, if you align filled objects to even gridlines, and stroked objects to odd gridlines with the stroke width in px being an even number, and export it at the default 96dpi (so that 1 px becomes 1 bitmap pixel), you get a crisp bitmap image without unneeded antialiasing.

Obracanie obiektu

When in the Selector tool, click on an object to see the scaling arrows, then click again on the object to see the rotation and skew arrows. If the arrows at the corners are clicked and dragged, the object will rotate around the center (shown as a cross mark). If you hold down the Shift key while doing this, the rotation will occur around the opposite corner. You can also drag the rotation center to any place.

Obiekt można także obracać za pomocą klawiatury klawiszami [ [ ] i [ ] ] – obrót o 15 stopni lub skrótu [ Ctrl+[ ] i [ Ctrl+] ] – obrót o 90 stopni. Te same klawisze [ [] ] z przytrzymanym klawiszem [ Alt ] wykonują obrót o rozmiarze piksela.

Tworzenie cienia

To quickly create drop shadows for objects, use the Filters > Shadows and Glows > Drop Shadow... feature.

You can also easily create blurred drop shadows for objects manually with blur in the Fill and Stroke dialog. Select an object, duplicate it by Ctrl+D, press PgDown to put it beneath original object, place it a little to the right and lower than original object. Now open Fill And Stroke dialog and change Blur value to, say, 5.0. That's it!

Umieszczanie tekstu na ścieżce

Aby umieścić tekst wzdłuż krzywej, zaznacz zarówno tekst, jak i krzywą. Z menu „Tekst” wybierz polecenie „Wstaw na ścieżkę”. Tekst pojawi się na początku ścieżki. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest utworzyć osobną ścieżkę, do której chcesz, żeby tekst był dopasowany, zamiast dopasowywać go do innego elementu rysunku – umożliwi to lepszą kontrolę bez zniekształcania rysunku.

Zaznaczanie oryginału

Kiedy masz już tekst na ścieżce, odsunięcie połączone lub klon, zaznaczenie źródłowego obiektu/ścieżki może być trudne, ponieważ może on leżeć poniżej lub być niewidoczny/zablokowany. Wówczas pomoże ci magiczny klawisz [ Shift+D ]. Zaznacz tekst, odsunięcie połączone lub klon i użyj skrótu [ Shift+D ], by przenieść zaznaczenie na odpowiednią ścieżkę, źródło przesunięcia lub oryginał klonu.

Przywracanie okna spoza ekranu

When moving documents between systems with different resolutions or number of displays, you may find Inkscape has saved a window position that places the window out of reach on your screen. Simply maximise the window (which will bring it back into view, use the task bar), save and reload. You can avoid this altogether by unchecking the global option to save window geometry (Inkscape Preferences, Interface > Windows section).

Przezroczystość, gradienty i eksport do PostSCriptu

PostScript or EPS formats do not support transparency, so you should never use it if you are going to export to PS/EPS. In the case of flat transparency which overlays flat color, it's easy to fix it: Select one of the transparent objects; switch to the Dropper tool (F7 or d); make sure that the Opacity: Pick button in the dropper tool's tool bar is deactivated; click on that same object. That will pick the visible color and assign it back to the object, but this time without transparency. Repeat for all transparent objects. If your transparent object overlays several flat color areas, you will need to break it correspondingly into pieces and apply this procedure to each piece. Note that the dropper tool does not change the opacity value of the object, but only the alpha value of its fill or stroke color, so make sure that every object's opacity value is set to 100% before you start out.