Inkscape tutorial: Základy

Tento návod sa týka základov používania Inkscape. Toto je regulárny dokument Inkscape, ktorý môžete prehliadať, upravovať, kopírovať z neho a ukladať zmeny.

Návod Základy pokrýva témy: navigácia na plátne, správa dokumentov, základy nástrojov na úpravu tvarov, techniky výberu, transformácia objektov pomocou výberu, zoskupovanie, nastavenie výplne a ťahu, zarovnanie a vertikálne poradie. V ponuke Pomocníka nájdete ďalšie návody zaoberajúce sa pokročilými témami.

Posúvanie plátna

Je veľa spôsobov ako posúvať (skrolovať) plátno (pracovnú plochu). Skúste kombináciu Ctrl+šípka, čím plátno posuniete pomocou klávesnice. (Skúste to teraz použiť a posunúť sa nižšie v tomto dokumente.) Tiež môžete ťahať plátno pomocou stredného tlačidla myši. Alebo môžete použiť posuvníky okna (stlačením Ctrl+B ich zobrazíte alebo skryjete). Koliesko vašej myši umožňuje zvislé posúvanie; podržaním klávesu Shift pri otáčaní kolieskom môžete posúvať plátno vodorovne.

Približovanie a odďaľovanie

Najjednoduchší spôsob zmeny mierky je pomocou klávesov - a + (alebo =). Môžete tiež použiť Ctrl+kliknutie stredným tlačidlom alebo Ctrl+kliknutie pravým tlačidlom pre priblíženie, Shift+kliknutie stredným tlačidlom alebo Shift+kliknutie pravým tlačidlom na oddialenie alebo otáčanie kolieska myši pri stlačenom Ctrl. Tiež môžete kliknúť do políčka pre zmenu mierky (v pravom dolnom rohu okna dokumentu), napísať presnú hodnotu mierky v % a stlačiť Enter. Tiež máme nástroj Zmena mierky (v paneli nástrojov naľavo), ktorý vám umožní približovanie oblasti tým, že cez ňu potiahnete myšou.

Inkscape si tiež udržiava históriu úrovní priblíženia, ktoré ste počas tejto pracovnej relácie použili. Stlačením tlačidla ` sa vrátite k predchádzajúcej úrovni a stlačením Shift+` prejdete na nasledujúcu.

Nástroje Inkscape

Zvislý panel nástrojov naľavo zobrazuje nástroje Inkscape na kreslenie a úpravy. Vo vrchnej časti okna pod ponukou sa nachádza Panel príkazov s tlačidlami všeobecných príkazov a Panel ovládania nástrojov, ktorý nastavuje špecifické parametre každého nástroja. Stavový panel v dolnej časti okna zobrazuje počas toho ako pracujete užitočné rady a správy.

Množstvo operácií je dostupných vo forme klávesových skratiek. Otvorte Pomocník > Klávesnica a myš a uvidíte kompletnú príručku.

Vytváranie a spravovanie dokumentov

Ak chcete vytvoriť nový prázdny dokument, vyberte Súbor > Nový alebo stlačte Ctrl+N. Ak chcete vytvoriť nový dokument z jednej z mnohých šablón Inkscape, vyberte Súbor > Nový zo šablóny alebo stlačte Ctrl+Alt+N

Na otvorenie existujúceho dokumentu SVG použite Súbor > Otvoriť (Ctrl+O). Na uloženie použite Súbor > Uložiť (Ctrl+S) alebo Uložiť ako (Shift+Ctrl+S) na uloženie pod novým názvom. (Inkscape môže ešte stále byť nestabilný, preto radšej ukladajte často!)

Inkscape používa pre svoje súbory formát SVG (Scalable Vector Graphics). SVG je otvorený štandard, ktorý široko podporujú grafické aplikácie. SVG súbory sú založené na XML a je ich možné upravovať akýmkoľvek textovým alebo XML editorom (teda okrem Inkscape). Popri SVG Inkscape dokáže importovať a exportovať niekoľko ďalších formátov (EPS, PNG).

Inkscape otvára pre každý dokument samostatné okno. Môžete sa medzi nimi pohybovať pomocou vášho správcu okien (napr. pomocou Alt+Tab) alebo môžete použiť skratku Inkscape — Ctrl+Tab, ktorou sa dajú dokola prepínať jednotlivé otvorené okná dokumentov. (Teraz vytvorte nový dokument a aby ste si to vyskúšali, prepínajte sa medzi ním a týmto dokumentom.) Pozn.: Inkscape pracuje s týmito oknami podobne ako webový prehliadač s kartami, t.j. klávesová skratka Ctrl+Tab bude prepínať iba medzi dokumentami jedného procesu. Ak otvoríte viacero okien zo správcu súborov alebo spustíte viac ako jeden proces Inkscape prostredníctvom ikony, prepínanie nebude fungovať.

Vytváranie tvarov

Je čas na nejaké pekné tvary! Kliknite na nástroj Obdĺžnik na paneli nástrojov (alebo stlačte F4) a potom kliknite a ťahajte, buď v novom dokumente alebo priamo tu:

An example image

Ako môžete vidieť, štandardné obdĺžniky sú modré s čiernym ťahom (obrysom) a čiastočne priesvitné. Nižšie uvidíme ako to zmeniť. Pomocou ďalších nástrojov tiež môžete vytvárať elipsy, hviezdy a špirály:

An example image

Tieto nástroje sa spoločne nazývajú nástroje tvarov. Každý tvar, ktorý vytvoríte, bude mať jeden alebo viac úchopov v tvare diamantu; skúste nimi ťahať, aby ste videli ako tvar reaguje. Panel Ovládanie pre nástroj tvar je ďalším spôsobom ako meniť tvar; toto ovládanie ovplyvňuje momentálne vybrané tvary (napr. tie, ktoré majú úchopy) a zároveň nastavujú štandardné hodnoty, ktoré sa použijú na novovytvorené tvary.

Ak chcete vrátiť vašu poslednú činnosť, stlačte Ctrl+Z. (Alebo ak si to znova rozmyslíte, môžete opakovať vrátenú činnosť pomocou Shift+Ctrl+Z.)

Posúvanie, zmena veľkosti, otáčanie

Najčastejšie používaným nástrojom v Inkscape je nástroj Výber. Kliknite na najvrchnejšie tlačidlo (má na sebe symbol šípky) na paneli nástrojov alebo stlačte F1 alebo medzerník. Teraz môžete vybrať ktorýkoľvek objekt na plátne. Kliknite dolu na obdĺžnik.

An example image

Uvidíte okolo objektu úchopy v tvare šípok. Teraz môžete:

Teraz znova kliknite na obdĺžnik. Úchopy sa zmenia. Teraz môžete:

Kým používate nástroj Výber, môžete tiež nastaviť presné hodnoty súradníc (X a Y) a veľkosti (W a H) výberu pomocou číselných vstupných polí v Paneli ovládania (nad plátnom).

Transformácia pomocou klávesov

Jedna z vlastností Inkscape, ktorá ho odlišuje od väčšiny ostatných vektorových editorov, je dôraz na prístupnosť z klávesnice. Ťažko existuje nejaký príkaz alebo činnosť, ktorú nie je možné vykonať pomocou klávesnice a transformácie objektov nie sú výnimkou.

Pomocou klávesnice sa môžete pohybovať (klávesy šípok), meniť veľkosť (klávesy < a >) a otáčať (klávesy [ a ]) objekty. Štandardný posun a zmena veľkosti je o 2 px; pri držaní klávesu Shift posúvate o desaťnásobok. Ctrl+> a Ctrl+< zväčšujú resp. zmenšujú na 200 resp. 50 % originálu. Štandardné otočenie je o 15 stupňov; pri držaní Ctrl otáčate o 90 stupňov.

Ale snáď najužitočnejšie sú transformácie vo veľkosti pixelov, ktoré sa vyvolávajú držaním Alt spolu s transformačnými klávesmi. Napríklad, Alt+šípky posunú výber o 1 pixel pri súčasnej mierke (t.j. o 1 obrazový pixel, nemýliť si s jednotkou px, ktorá je dĺžkovou jednotkou v SVG nezávislou od mierky zobrazenia). To znamená, že ak zväčšíte mierku, jedným stlačením Alt+šípka dosiahnete menšieho absolútneho posunu, ktorý stále bude vyzerať ako posunutie o jeden pixel na vašej obrazovke. Tak je možné meniť pozíciu objektov s ľubovoľnou presnosťou jednoduchou zmenou mierky podľa potreby.

Podobne, Alt+> a Alt+< menia veľkosť výberu tak, že sa zmení o jeden obrazový pixel, a Alt+[ a Alt+] ho otáčajú tak, že sa bod naviac vzdialený od stredu posunie o jeden pixel.

Pozn.: Používatelia Linuxu nemusia dosiahnuť očakávané výsledky pri použití Alt+šípka a niekoľkých ďalších kombinácií kláves, ak ich správca okien tieto udalosti klávesnice zachytí predtým, než dosiahnu aplikáciu Inkscape. Jedným riešením by bolo zmeniť konfiguráciu Správcu okien tak, ako je potrebné.

Viacnásobný výber

Môžete naraz vybrať ľubovoľný počet objektov držaním klávesu Shift+kliknutím na ne. Alebo môžete ťahať myšou okolo objektov, ktoré chcete vybrať; to sa nazýva výber pomocou gumovej pásky. (Nástroj Výber sa zmení na gumovú pásku, keď začnete ťahať z prázdneho miesta. Keď však stlačíte pred začiatkom ťahania Shift, Inkscape vždy vytvorí gumovú pásku.) Cvičte vybranie všetkých troch tvarov dolu:

An example image

Teraz použite gumovú pásku (ťahaním alebo Shift+ťahaním) na výber dvoch elíps, ale nie obdĺžnika:

An example image

Každý jednotlivý objekt v rámci výberu zobrazuje indikátor výberu — štandardne obdĺžnikový rámec s prerušovaným okrajom. Tieto indikátory uľahčujú vidieť, čo je vybrané a čo nie. Napríklad ak vyberiete obe elipsy a obdĺžnik, bez indikátora by ste mali problém uhádnuť, či sú elipsy vybrané alebo nie.

Shift+kliknutie na vybraný objekt ho odoberie z výberu. Vyberte všetky tri objekty hore, potom použite Shift+kliknutie na odobranie oboch elíps z výberu, čím ponecháte vybraný iba obdĺžnik.

Stlačením klávesu Esc zrušíte výber akýchkoľvek vybraných objektov. Ctrl+A vyberie všetky objekty na aktuálnej vrstve (ak ste nevytvorili vrstvy, je to to isté ako všetky objekty v dokumente).

Zoskupovanie

Niekoľko objektov je možné skombinovať do skupiny. Skupina sa správa ako jediný objekt, keď ju ťaháte alebo transformujete. Tri objekty dolu sú nezávislé; rovnaké tri objekty napravo sú zoskupené. Skúste ťahať skupinu.

An example image

Skupinu vytvoríte vybraním jedného alebo viacerých objektov a stlačením Ctrl+G. Jedno alebo viacero zoskupení zrušíte stlačením Ctrl+U. Samotné skupiny je možné zoskupovať rovnako ako akékoľvek iné objekty. Takéto rekurzívne skupiny môžu byť ľubovoľne komplexné. Avšak Ctrl+U ruší zoskupenie iba najvrchnejšej úrovne zoskupenia vo výbere. Ak chcete zrušiť zoskupenie hlboko vnorených skupín, budete musieť stláčať Ctrl+U opakovane.

Ak chcete upravovať objekt v rámci skupiny, nemusíte nutne zoskupenie rušiť. Ctrl+kliknutím objekt vyberiete a bude možné ho samostatne upravovať. Shift+Ctrl+kliknutím vyberiete viacero objektov (v rámci alebo mimo akejkoľvek skupiny) nezávisle od zoskupenia. Pokúste sa presunúť alebo transformovať jednotlivé tvary v skupine (vpravo hore) bez toho, aby ste zrušili zoskupenie. Potom zrušte výber a normálne vyberte skupinu, aby ste videli, že zostala zoskupená.

Výplň a ťah

Pravdepodobne najjednoduchší spôsob ako vyfarbiť objekt nejakou farbou je vybrať objekt a kliknúť na farbu vzorkovníka na palete pod plátnom, čím sa objekt vyfarbí (zmení farbu výplne). Namiesto toho môžete otvoriť dialóg Vzorkovník z ponuky Zobraziť (alebo stlačiť Shift+Ctrl+W), vybrať objekt a kliknúť na farbu vzorkovníka.

Mocnejší je dialóg Výplň a ťah z ponuky Objekt (alebo po stlačení Shift+Ctrl+F). Vyberte tvar dolu a otvorte dialóg Výplň a ťah.

An example image

Uvidíte, že dialóg má tri záložky: Výplň, Farba ťahu a Štýl ťahu. Záložka Výplň vám umožňuje upraviť výplň (vnútro) vybraného objektu či objektov. Pomocou tlačidiel hneď pod záložkou môžete vybrať typ výplne vrátane žiadnej výplne (tlačidlo s krížikom), jednoduchú farebnú výplň ako aj lineárne a radiálne farebné prechody. Pre tvar hore sa aktivuje tlačidlo Jednoduchá výplň.

Ďalej nižšie uvidíte niekoľko nástrojov pre výber farby, každý na vlastnej záložke: RGB, CMYK, HSL a Koleso. Snáď najpohodlnejší je nástroj Koleso, kde môžete otáčať trojuholníkom pre výber farby na kolese a potom vybrať odtieň tejto farby z trojuholníka. Všetky nástroje pre výber farby obsahujú posuvník pre výber hodnoty alfa (krytia) vybraných objektov.

Kedykoľvek vyberiete objekt, nástroj pre výber farby sa aktualizuje, aby zobrazil aktuálnu výplň a ťah (pri viacerých vybraných objektoch dialóg zobrazuje ich priemernú farbu). Hrajte sa s týmito vzorkami alebo si vytvorte vlastné:

An example image

Pomocou záložky Farba ťahu môžete odstrániť ťah (obrys) objektu alebo mu prideliť akúkoľvek farbu a priesvitnosť.

An example image

Na poslednej záložke, Štýl ťahu, môžete nastaviť šírku a iné parametre ťahu:

An example image

Nakoniec, namiesto jednoduchej farby môžete použiť pre výplne a ťahy farebné prechody:

An example image

Keď prepnete z jednoduchej farby na farebný prechod, novovytvorený farebný prechod použije ako základ prechod z predošlej jednoduchej farby z nepriesvitnej do priehľadnej. Prepnite na nástroj Farebný prechod (Ctrl+F1) a ťahajte úchopy farebného prechodu — ovládacie prvky pripojené čiarami, ktoré definujú smer a dĺžku farebného prechodu. Keď je vybraný niektorý z úchopov farebného prechodu (zvýraznený modrou), dialóg Výplň a ťah nastavuje farbu daného úchopu namiesto farby celého objektu.

Ešte ďalší pohodlný spôsob ako zmeniť farbu objektu je pomocou nástroja Pipeta. (F7). Jednoducho kliknite týmto nástrojom kdekoľvek v kresbe a vybraná farba sa priradí výplni vybraného objektu (Shift+kliknutie priradí farbu ťahu).

Duplikácia, zarovnanie, rozloženie

Jedna z najčastejších operácií je duplikácia objektu (Ctrl+D). Duplikát sa umiestni presne nad originál a je vybraný, takže ho môžete odtiahnuť myšou alebo klávesmi šípok. Pre precvičenie skúste zaplniť čiaru kópiami tohto čierneho štvorca:

An example image

Je pravdepodobné, že vaše kópie štvorca budú rozložené viacmenej náhodne. Tu prichádza vhod dialóg Zarovnanie a umiestnenie (Ctrl+Shift+A). Vyberte všetky štvorce (Shift+kliknutie alebo ťahaním gumovou páskou), otvorte dialóg a stlačte tlačidlo „Centrovať na vodorovnej osi“, potom „Rovnomerne vodorovne rozmiestniť objekty“ (čítajte bublinové texty tlačidiel). Objekty sú teraz pekne zarovnané a ekvidištantne rozložené. Tu sú ďalšie príklady zarovnania a umiestnenia:

An example image

Vertikálne poradie

Termín vertikálne poradie znamená poradie, v akom sú objekty na seba poskladané na kresbe, t.j. ktoré sú na vrchu a zakrývajú iné. Dva príkazy v ponuke Objekt — „Presunúť na vrch“ (kláves Home) a „Presunúť na spodok“ (kláves End) presunú objekty celkom navrch resp. celkom naspodok vertikálneho poradia aktuálnej vrstvy. Ďalšie dva príkazy — „Presunúť vyššie“ (PgUp) a „Presunúť nižšie“ (PgDn) znížia alebo zvýšia výber iba o jeden krok, t.j. posunú ho o jeden nevybraný objekt vo vertikálnom poradí (v sa poradí počítajú iba objekty, ktoré sa prekrývajú; ak sa s výberom nič neprekrýva, „Presunúť vyššie“ a „Presunúť nižšie“ ho presunú celkom navrch resp. celkom naspodok).

Precvičte si použitie týchto príkazov tým, že obrátite vertikálne poradie objektov dolu tak, že elipsa celkom vľavo bude navrchu a tá celkom vpravo bude naspodku:

An example image

Veľmi užitočná skratka na výber je kláves Tab. Ak nie je nič vybrané, vyberie najspodnejší objekt; inak vyberie objekt nad vybraným objektom vo vertikálnom poradí. Shift+Tab funguje opačne, začínajúc od najvrchnejšieho objektu a postupujúc smerom dolu. Keďže objekty, ktoré vytvárate, sa pridávajú na vrch poradia, stlačením Shift+Tab ak nie je nič vybrané pohodlne vyberiete objekt, ktorý ste práve posledný vytvorili. Precvičte si klávesy Tab a Shift+Tab na elipsách vyššie.

Výber pod a ťahanie výberu

Čo robiť ak je objekt, ktorý potrebujete, skrytý pod iným objektom? Objekt dolu môžete vidieť, ak je ten navrchu (čiastočne) priesvitný, ale kliknutím naň sa vyberie vrchný objekt, nie ten, ktorý potrebujete.

Na to slúži Alt+kliknutie. Alt+kliknutie najprv vyberie vrchný objekt ako obyčajné kliknutie. Avšak ďalšie Alt+kliknutie na rovnaké miesto vyberie objekt pod vrchným objektom; ďalšie kliknutie ešte nižší objekt atď. Tak niekoľko Alt+kliknutí za sebou prejde dokola, od vrchu dolu, celým vertikálnym poradím objektov v mieste kliknutia. Po dosiahnutí spodku ďalšie Alt+kliknutie prirodzene vyberie opäť najvrchnejší objekt.

[Ak používate Linux, môže sa stať, že Alt+kliknutienepracuje správne. Namiesto toho sa môže presúvať celé okno Inkscape. To je preto, že váš správca okien vyhradil Alt+kliknutie na inú činnosť. Spôsob ako to napraviť je nájsť konfiguráciu Správania okien vo vašom Správcovi okien a buď ho vypnúť, alebo namapovať použitie klávesu Super (tiež známeho ako kláves Windows), aby Inkscape a iné aplikácie mohli slobodne používať kláves Alt.]

To je pekné, ale keď raz vyberiete objekt pod povrchom, čo s ním môžete robiť? Môžete použiť klávesy na jeho transformáciu a môžete ťahať úchopy výberu. Avšak ťahaním samotného objektu znova zmeníte výber na najvrchnejší objekt (tak je navrhnuté fungovanie kliknutia a ťahania — vyberie prvý (vrchný) objekt pod kurzorom a potom ťahá výber). Aby ste Inkscape povedali, aby ťahal to, čo je vybrané teraz bez toho, aby sa vybralo niečo iné, použite Alt+ťahanie. Tým sa presunie aktuálny výber bez ohľadu na to, kde ťaháte myšou.

Precvičte si Alt+kliknutie and Alt+ťahanie na dvoch hnedých tvaroch pod zeleným priesvitným obdĺžnikom:

An example image

Výber podobných objektov

Inkscape dokáže vyberať ďalšie objekty podobné aktuálne vybranému objektu. Napríklad ak chcete vybrať všetky modré štvorčeky nižšie, najskôr vyberte jeden z modrých štvorčekov a v menu zvoľte Upraviť > Vybrať rovnaké > Farba výplne. Všetky objekty s výplňou rovnakého odtieňa modrej farby budú vybrané.

An example image

Okrem výberu na základe zhodnej farby výplne môžete vybrať viacero podobných objektov aj podľa farby či štýlu ťahu, výplne a ťahu a typu objektu.

Záver

Týmto končí návod Základy. Inkscape toho zvládne oveľa viac, ale tu opísanými technikami už budete schopní vytvárať jednoduchú a predsa užitočnú grafiku. Komplikovanejšie veci sa naučíte v návode Pokročilé a ďalších v ponuke Pomocník > Návody.