Inkscape tutorial: Tvary

Tento návod popisuje štyri nástroje na tvorbu tvarov: Obdĺžnik, Elipsa, Hviezda a Špirála. Predvedieme, čo dokážu tvary v Inkscape a ukážeme príklady ako a kedy je ich možné použiť.

Stránku môžete posúvať ďalej pomocou Ctrl+šípok, kolieska myši alebo ťahaním stredným tlačidlom myši. Základy vytvárania, vyberania a transformácií objektov nájdete v návode Základy, kam sa dostanete z ponuky Pomocník > Návody.

Inkscape má štyri všestranné nástroje tvarov, z ktorých každý dokáže vytvárať a upravovať svoj vlastný typ tvarov. Tvar je objekt, ktorý môžete meniť spôsobmi, ktoré sú jedinečné pre daný typ tvaru, pomocou úchopov, ktoré je možné ťahať a číselných parametrov, ktoré určujú vzhľad tvaru.

Napríklad pri hviezde môžete meniť počet lúčov, ich dĺžku, uhol, zaoblenie atď. — ale hviezda zostáva hviezdou. Tvar je „menej voľný“ ako jednoduchá cesta, ale často je zaujímavejší a užitočnejší. Vždy môžete previesť tvar na cestu (Ctrl+Shift+C), ale opačná transformácia nie je možná.

Nástroje tvarov sú Obdĺžnik, Elipsa, Hviezda a Špirála. Najprv sa pozrime ako nástroje tvarov fungujú vo všeobecnosti. Neskôr sa budeme podrobne zaoberať každým tvarom samostatne.

Všeobecné tipy

Nový tvar vytvoríte ťahaním na plátne s príslušným nástrojom. Keď je tvar vytvorený (a pokým je vybraný), zobrazujú sa jeho úchopy ako značky v tvare diamantu, takže môžete okamžite upravovať, čo ste vytvorili ťahaním týchto úchopov.

Všetky štyri druhy tvarov zobrazujú svoje úchopy pri každom zo štyroch nástrojov tvarov ako aj pri nástroji Uzol (F2). Keď podržíte myš nad úchopom, v stavovom riadku sa zobrazí, čo sa s týmto úchopom stane, keď ho potiahnete alebo naň kliknete s rôznymi stlačenými klávesmi.

Každý nástroj tvaru tiež zobrazuje svoje parametre v Ovládacom paneli nástrojov (ktorý sa nachádza vodorovne nad plátnom). Zvyčajne má niekoľko číselných vstupných polí a tlačidlo na obnovenie štandardných hodnôt. Keď sú vybrané tvary, ktoré sú pre momentálne vybraný nástroj natívne, upravovaním hodnôt v Riadiacom paneli môžete meniť vybrané tvary.

Všetky zmeny Ovládacích panelov nástrojov sa zapamätajú a použijú na ďalší objekt, ktorý týmto nástrojom vytvoríte. Napríklad potom ako zmeníte počet lúčov hviezdy, nové hviezdy budú mať tiež tento počet lúčov. Naviac aj jednoduchým vybraním tvaru pošlete jeho parametre Ovládaciemu panelu a tým nastavíte hodnoty pre novovytvorené tvary tohto typu.

Keď máte vybraný nástroj tvaru, môžete vybrať objekt tým, že naň kliknete. Ctrl+kliknutie (výber v skupine) a Alt+kliknutie (výber pod) tiež fungujú rovnako ako pri nástroji Výber. Esc ruší výber.

Obdĺžniky

Obdĺžnik je najjednoduchší ale zrejme najbežnejší tvar v návrhu a ilustrácii. Inkscape sa pokúša čo najviac zjednodušiť a spohodlniť vytváranie a upravovanie obdĺžnikov.

Klávesom F4 alebo stlačením jeho tlačidla na paneli nástrojov prepnite nástroj Obdĺžnik. Nakreslite nový obdĺžnik pozdĺž tohto modrého:

An example image

Potom, bez toho aby ste opustili nástroj Obdĺžnik, prepínajte výber medzi jedným a druhým obdĺžnikom tým, že na ne kliknete.

Skratky na kreslenie obdĺžnikov:

Ako môžete vidieť, vybraný obdĺžnik (práve nakreslený obdĺžnik je vždy vybraný) má tri úchopy v troch svojich rohoch. V skutočnosti sú to štyri úchopy, ale dva z nich (v pravom hornom rohu) sa prekrývajú, ak obdĺžnik nemá zaoblené rohy. Tieto dva sú úchopy na zaoblenie; ostatné dva (vľavo hore a vpravo dolu) sú úchopy na zmenu veľkosti.

Pozrime sa najprv na úchopy na zaoblenie. Chyťte jeden z nich a potiahnite dolu. Všetky štyri rohy obdĺžnika sa zaoblia a teraz môžete vidieť aj druhý úchop na zaoblenie — zostáva v pôvodnej polohe v rohu. Ak chcete kruhové zaoblené rohy, viac nemusíte robiť. Ak chcete rohy so zaoblením viac na jednej strane ako na druhej, môžete potiahnuť druhý úchop smerom doľava.

Tieto dva obdĺžniky majú kruhové zaoblené rohy a ďalšie dva majú eliptické zaoblené rohy.

An example image

Pokým máte stále vybraný nástroj Obdĺžnik, vyberte tieto dva obdĺžniky kliknutím a pozorujte ich úchopy na zaoblenie.

Často musí byť polomer a tvar zaoblených rohov rovnaký v rámci celej kompozície, aj ak sú veľkosti obdĺžnikov rozličné (napríklad diagramy so zaoblenými obdĺžnikmi rôznych veľkostí). V Inkscape je jednoduché to dosiahnuť. Vyberte nástroj Výber, v jeho Ovládacom paneli nástrojov je skupina štyroch prepínačov, na druhom zľava sú dva sústredné zaoblené rohy. Týmto ovládate, či sa mení veľkosť zaoblenia rohov, keď meníte veľkosť obdĺžnika.

Tu je napríklad pôvodný červený obdĺžnik, niekoľkokrát duplikovaný so zmenenou veľkosťou — zväčšený aj zmenšený, pričom prepínač „Zmeniť mierku zaoblených rohov“ je vypnutý:

An example image

Všimnite si, že veľkosť a tvar zaoblených rohov je na všetkých obdĺžnikoch rovnaká, takže sa zaoblenia presne zarovnávajú v pravom hornom rohu, kde sa stretávajú. Všetky bodkované modré obdĺžniky boli vytvorené z pôvodného červeného obdĺžnika iba zmenou mierky pri nástroji Výber, bez akéhokoľvek ručného dolaďovania úchopov na zaoblenie.

Tu je pre porovnanie rovnaká kompozícia, ale teraz je vytvorená s prepínačom „Zmeniť mierku zaoblených rohov“ zapnutým:

An example image

Teraz sú zaoblené rohy rozdielne, podľa toho ktorému obdĺžniku patria, a v pravom hornom rohu zarovnanie nesedí (uvidíte po priblížení). Toto je rovnaký (viditeľný) výsledok ako by ste dostali, keby ste pôvodný obdĺžnik previedli na cestu (Ctrl+Shift+C) a menili rozmery tejto cesty.

Tu sú skratky pre úchopy na zaoblenie obdĺžnika:

Možno ste si všimli, že Ovládací panel nástroja Obdĺžnik zobrazuje polomer vodorovného(Rx) a zvislého (Ry) zaoblenia vybraného obdĺžnika a umožňuje vám presne ich zadať v ktorýchkoľvek jednotkách dĺžky. Tlačidlo nezaoblený robí presne čo hovorí jeho názov — odstraňuje zaoblenie z vybraných obdĺžnikov.

Dôležitou výhodou týchto ovládacích prvkov je, že môžu ovplyvniť veľa obdĺžnikov naraz. Napríklad ak chcete zmeniť všetky obdĺžniky na vrstve, iba stlačte Ctrl+A (Vybrať všetky) a v Ovládacom paneli nastavte parametre, ktoré potrebujete. Ak boli vybrané aj iné objekty ako obdĺžniky, tie sa ignorujú — zmenia sa iba obdĺžniky.

Teraz sa pozrime na úchopy na zmenu veľkosti obdĺžnika. Môžete sa čudovať prečo ich všetky potrebujeme, keď môžeme jednoducho zmeniť veľkosť obdĺžnika nástrojom Výber.

Problém nástroja Výber je, že jeho pojem vodorovnej a zvislej roviny sa vždy týka stránky dokumentu. Naopak úchopy na zmenu veľkosti obdĺžnika menia jeho veľkosť pozdĺž danej osi obdĺžnika, aj keď je obdĺžnik otočený alebo skosený. Skúste napríklad zmeniť veľkosť tohto obdĺžnika nástrojom Výber a potom pomocou jeho úchopov na zmenu veľkosti pri nástroji Obdĺžnik:

An example image

Keďže úchopy na zmenu veľkosti sú dva, môžete meniť veľkosť obdĺžnika v akomkoľvek smere alebo ho dokonca posúvať po stranách. Úchopy na zmenu veľkosti vždy zachovávajú polomery zaoblenia.

Tu sú skratky úchopov na zmenu veľkosti:

Tu je rovnaký obdĺžnik, šedé bodkované čiary zobrazujú smery ku ktorým sa úchopy na zmenu veľkosti prichytávajú pri ťahaní so stlačeným Ctrl (skúste to):

An example image

Naklonením alebo otočením obdĺžnika a jeho duplikovaním a zmenou veľkosti pomocou úchopov na zmenu veľkosti je možné jednoducho vytvárať trojrozmerné kompozície.

An example image

Tu je viac príkladov kompozícií z obdĺžnikov vrátane zaoblenia a farebných prechodov:

An example image

Elipsy

Nástroj Elipsa (F5) dokáže vytvárať elipsy a kružnice, z ktorých môžete robiť segmenty a oblúky. Skratky na kreslenie sú rovnaké ako pri nástroji Obdĺžnik:

Pozrime sa na úchopy elipsy. Vyberte tento:

An example image

Opäť môžete vidieť na začiatku tri úchopy, ale v skutočnosti sú štyri. Ten najviac vpravo sú dva prekrývajúce sa úchopy, ktoré umožňujú elipsu „otvoriť“. Potiahnite za úchop celkom vpravo, potom potiahnite za druhý úchop, ktorý sa pod ním objaví, čím dostanete rôzne koláčové výseky alebo oblúky.

An example image

Aby ste vytvorili segment (oblúk s dvomi rôznymi polomermi), ťahajte smerom von z elipsy; aby ste dostali oblúk, ťahajte smerom dnu. Hore sú 4 segmenty naľavo a 3 oblúky napravo. Všimnite si, že oblúky sú neuzavreté tvary, t.j. ťah ide iba pozdĺž elipsy, ale neuzatvára konce oblúka. Toto zjavne uvidíte, keď odstránite výplň a necháte iba ťah:

An example image

Všimnite si skupiny úzkych úsekov vľavo v tvare ventilátora. Bolo jednoduché ich vytvoriť pomocou prichytávania úchopu k uhlu pri stlačenom Ctrl. Tu sú skratky úchopov oblúkov/segmentov:

Uhol prichytávania je možné zmeniť v Nastaveniach Inkscape (záložka Správanie > Kroky).

Ostatné dva úchopy elipsy sa používajú na zmenu jej veľkosti okolo jej stredu. Ich skratky sa podobajú na skratky úchopov na zaoblenie obdĺžnika:

A ako pri úchopoch na zmenu veľkosti obdĺžnika, tieto úchopy elipsy nastavujú výšku a šírku elipsy vo vlastnom súradnicovom systéme elipsy. To znamená, že otočenú alebo skosenú elipsu je možné jednoducho natiahnuť alebo zmenšiť pozdĺž jej pôvodných osí, pričom zostáva otočená alebo skosená. Skúste zmeniť veľkosť ktorejkoľvek z týchto elíps pomocou úchopov na zmenu veľkosti:

An example image

Hviezdy

Hviezdy sú najkomplexnejšie a najzaujímavejšie tvary v Inkscape. Ak chcete, aby vaši priatelia žasli nad Inkscape, nechajte ich pohrať sa s nástrojom Hviezda. Je nekonečne zábavný — priam vytvára závislosť!

Nástroj Hviezda dokáže vytvárať dva podobné, ale odlišné druhy objektov: hviezdy a mnohouholníky. Hviezda má dva úchopy, ktorých poloha určuje dĺžku a tvar jej lúčov. Mnohouholník má iba jeden úchop, ktorý pri ťahaní jednoducho otáča a mení veľkosť mnohouholníka.

An example image

V Ovládacom paneli nástroja Hviezda je prvé zaškrtávacie pole, ktoré premení hviezdu na zodpovedajúci mnohouholník a naopak. Ďalšie, číselné pole, nastavuje počet vrcholov hviezdy alebo mnohouholníka. Tento parameter je možné upravovať iba z Ovládacieho panela. Povolený rozsah je od 3 (zjavne) do 1024, ale nemali by ste sa pokúšať nastaviť veľké čísla (povedzme viac ako 200) ak máte pomalý počítač.

Pri kreslení novej hviezdy alebo mnohouholníka

Prirodzene, hviezda je oveľa zaujímavejší tvar (hoci mnohouholníky sú v praxi častejšie užitočné). Dva úchopy pri hviezde majú mierne odlišné funkcie. Prvý úchop (na začiatku je vo vrchole, t.j. na konvexnom rohu hviezdy) predlžuje alebo skracuje lúče hviezdy, ale keď ho otáčate (vzhľadom na stred tvaru), druhý úchop sa tiež zodpovedajúco otáča. To znamená, že týmto úchopom môžete skosiť lúče hviezdy.

Druhý úchop (na začiatku je vo vrchole, t.j. na konvexnom rohu hviezdy) je naopak možné voľne pohybovať radiálne aj tangenciálne bez toho, aby bol ovplyvnený úchop vrchola. (V skutočnosti, tento úchop sa sám môže stať vrcholom, keď ho presuniete ďalej od stredu ako prvý úchop). Týmto úchopom môžete skosiť lúče hviezdy do rôznych kryštálov, mandál, snehových vločiek a ostňov:

An example image

Ak chcete iba obyčajnú pravidelnú hviezdu bez akejkoľvek dekorácie, môže zamedziť, aby úchop na skosenie spôsoboval skosenie:

Užitočným doplnkom ťahania páčok na plátne je pole Pomer lúčov v Ovládacom paneli, ktoré určuje pomer vzdialeností dvoch páčok od stredu.

Hviezdy v Inkscape majú v rukáve ešte dva ďalšie triky. V geometrii je mnohouholník útvar s rovnými hranami a ostrými rohmi. V skutočnom svete sa však bežne vyskytujú rôzne stupne zakrivenia a zaoblenia — a Inkscape to tiež dokáže. Zaoblenie hviezdy alebo mnohouholníka sa však trocha líši od zaoblenia obdĺžnika. Nepoužívate na to vyhradené úchopy, ale

„Tangenciálne“ znamená v smere kolmom na smer k stredu. Ak „otočíte“ úchop so stlačeným Shift proti smeru hodinových ručičiek okolo stredu, vytvoríte kladné zaoblenie. Otočením v smere hodinových ručičiek vytvoríte záporné zaoblenie (príklady záporného zaoblenia uvidíte dolu).

Tu je porovnanie zaobleného štvorca (nástroj Obdĺžnik) so zaobleným štvorstranným mnohouholníkom (nástroj Hviezda):

An example image

Ako vidíte, kým zaoblený obdĺžnik má ako strany rovné úsečky a kruhové (vo všeobecnosti eliptické) zaoblenia, zaoblený mnohouholník nemá vôbec rovné úsečky — jeho zakrivenie sa mení plynule z maximálneho (v rohoch) na minimálne (v strede medzi rohmi). Inkscape to dosahuje jednoducho pridaním kolineárnych Bézierovych tangenciál každému uzlu tvaru (môžete ich vidieť, keď prevediete tvar na cestu a pozriete sa na ňu nástrojom Uzol).

Parameter Zaoblené, ktorý môžete nastaviť v Ovládacom paneli, je pomer dĺžky týchto tangenciál k dĺžke strán hviezdy či mnohouholníka, s ktorými susedia. Tento parameter môže byť záporný, čo obracia smer tangenciál. Hodnoty približne medzi 0,2 a 0,4 dávajú „bežné“ zaoblenie druhu, aký by ste očakávali. Iné hodnoty zvyknú dávať prekrásne, zložité a celkom nepredvídateľné vzory. Hviezda s veľkou hodnotou zaoblenosti môže ďaleko presahovať dosah svojich úchopov. Tu je niekoľko príkladov, pri každom je jeho hodnota zaoblenosti:

An example image

Ak chete, aby boli konce hviezdy ostré, ale konkávne rohy hladké alebo naopak, je jednoduché to dosiahnuť vytvorením posunutia (Ctrl+J) z hviezdy:

An example image

Shift+ťahanie úchopov hviezdy v Inkscape je jednou z najkrajších človeku známych úloh. Ale ešte vždy sa to dá zlepšiť.

Aby bolo možné lepšie napodobniť tvary reálneho sveta, Inkscape dokáže znáhodniť (t.j. náhodne zakriviť) hviezdy a mnohouholníky. Jemné znáhodnenie urobí hviezdu menej pravidelnou, ľudskejšou, často zábavnou. Silné znáhodnenie je vzrušujúci spôsob ako vytvoriť bláznivé a nepredvídateľné tvary. Zaoblená hviezda zostáva hladko zaoblená, aj keď je znáhodnená. Tu sú skratky:

Pri kreslení alebo upravovaní znáhodnenej hviezdy ťahaním páčok sa bude „chvieť“, pretože každá jedinečná poloha jej páčok zodpovedá vlastnej jedinečnej náhodnej hodnote. Takže ťahanie úchopu so stlačeným Alt znáhodňuje tvar s rovnakou úrovňou náhodnosti, kým ťahanie so stlačeným Alt zachováva náhodnosť, ale upravuje jej úroveň. Tu sú hviezdy, ktorých parametre sú presne rovnaké, ale každá z nich má odlišnú náhodnosť získanú miernym potiahnutím jej úchopu (úroveň náhodnosti je všade 0,1):

An example image

A tu je stredná hviezda z predchádzajúceho radu s úrovňou náhodnosti od -0,2 do 0,2:

An example image

Alt+ťahajte úchop strednej hviezdy v tomto rade a pozorujte, ako sa zmení na svojich susedov naľavo a napravo — a ešte ďalej.

Pravdepodobne nájdete svoje vlastné aplikácie znáhodnených hviezd, ale som obzvlášť hrdý na zaoblené meňavkovité fľaky a veľké zdrsnené planéty s fantastickými krajinkami:

An example image

Špirály

Špirála v Inkscape je všestranný tvar, a hoci nie je taký fascinujúci ako hviezda, je občas veľmi užitočný. Špirála sa rovnako ako hviezda kreslí od stredu. Počas kreslenia aj počas upravovania

Po nakreslení má špirála dva úchopy na vnútornom a vonkajšom konci. Oba úchopy po jednoduchom potiahnutí zbalia alebo rozbalia špirálu (t.j. „predĺžia“ alebo „skrátia“, čím sa zmení počet závitov). Iné skratky:

Vonkajší úchop:

Vnútorný úchop:

Divergencia špirály je miera nelinearity jej závitov. Keď je rovná 1, špirála je rovnomerná. Keď je menšia ako 1 (Alt+ťahaním nahor), špirála je hustejšia na periférii. Keď je väčšia ako 1 (Alt+ťahaním nadol), špirála je hustejšia na v strede:

An example image

Maximálny počet závitov špirály je 1024.

Rovnako ako nástroj Elipsa neslúži len na vytváranie elíps, ale aj oblúkov (čiar s konštantným zakrivením), nástroj Špirála slúži na vytváranie hladko sa meniaceho zakrivenia. V porovnaní s holou Bézierovou krivkou je zvyčajne oblúk alebo špirála pohodlnejšia, pretože ho môžete skrátiť či predĺžiť bez toho, aby bol ovplyvnený jeho tvar. Tiež hoci sa špirála zvyčajne kreslí bez výplne, môžete pridaním výplne a odstránením ťahu vytvoriť zaujímavé efekty.

An example image

Obzvlášť zaujímavé sú špirály s bodkovaným ťahom — kombinujú hladkú sústrednosť tvaru s pravidelnejšími ekvidištantnými značkami (bodkami alebo čiarkami), čím sa dajú vytvoriť prekrásne moiré efekty:

An example image

Záver

Nástroje tvarov Inkscape sú veľmi mocné. Naučte sa triky s nimi a hrajte sa s nimi ako sa vám páči — vyplatí sa vám to, keď budete pracovať na svojom návrhu, pretože použitie tvarov namiesto kriviek často umožňuje rýchlejšiu tvorbu a jednoduchšiu zmenu vektorovej kresby. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenia, kontaktujte prosím vývojárov.