Inkscape tutorial: Interpolácia

Tento dokument vysvetľuje ako používať rozšírenie Inkscape Interpolácia.

Úvod

Interpolácia vykonáva lineárnu interpoláciu medzi dvomi alebo viacerými vybranými cestami. V podstate to znamená, že „vypĺňa medzery“ medzi cestami a transformuje ich podľa počtu požadovaných krokov.

Rozšírenie Interpolácia použijete tak, že vyberiete dve cesty, ktoré chcete transformovať a zvolíte z ponuky Rozšírenia > Vytvoriť z cesty > Interpolácia.

Pred spustením rozšírenia musia byť objekty, ktoré sa chystáte transformovať, cesty. To docielite tak, že vyberiete objekt a použijete Cesta > Objekt na cestu alebo Shift+Ctrl+C. Ak vaše objekty nie sú cesty, efekt neurobí nič.

Interpolácia medzi dvomi zhodnými cestami

Najjednoduchším použitím rozšírenia Interpolácia je interpolácia medzi dvomi cestami, ktoré sú identické. Po zavolaní efektu je výsledkom vyplnenie priestoru medzi dvomi cestami duplikátmi pôvodných ciest. Počet krokov definuje koľko týchto duplikátov sa umiestni.

Vezmime si napríklad nasledovné dve cesty:

An example image

Teraz tieto dve cesty vyberte a spustite rozšírenie Interpolácia s nastaveniami podľa nasledovného obrázka.

An example image

Ako vidno z výsledku hore, priestor medzi dvomi cestami v tvare kružnice bol vyplnený šiestimi (počet krokov interpolácie) ďalšími cestami v tvare kružnice. Tiež si všimnite, že rozšírenie tieto útvary zoskupí.

Interpolácia medzi dvomi odlišnými cestami

Pri vykonaní Interpolácie na dvoch odlišných cestách program bude interpolovať tvar cesty z jednej po druhú. Výsledkom je meniaca sa postupnosť medzi cestami, pričom pravidelnosť definuje hodnota Krokov interpolácie.

Vezmime si napríklad nasledovné dve cesty:

An example image

Teraz vyberte tieto dve cesty a spustite rozšírenie Interpolácia. Výsledok by mal byť nasledovný:

An example image

Ako vidno z výsledku hore, priestor medzi cestou v tvare kružnice a cestou v tvare trojuholníka bol vyplnený šiestimi cestami v tvaroch postupujúcich od kružnice po trojuholník.

Pri použití rozšírenia Interpolácia na dve odlišné cesty, na polohe počiatočného uzla každej cesty záleží. Počiatočný uzol cesty nájdete tak, že cestu vyberiete, potom vyberiete nástroj Uzol, aby sa zobrazili uzly a stlačíte Tab. Prvý vybraný uzol je počiatočný uzol danej cesty.

Pozrite si obrázok dolu, ktorý je rovnaký ako predchádzajúci príklad okrem toho, že tu sú zobrazené body uzlov. Uzol vyznačený zelenou na každej ceste je počiatočný uzol.

An example image

Predchádzajúci príklad (znova zobrazený dolu) bol vykonaný s týmito uzlami ako počiatočnými.

An example image

Teraz si všimnite zmeny vo výsledku interpolácie, keď je trojuholníková cesta zrkadlovo otočená, takže počiatočný uzol je v inej polohe:

An example image An example image

Metóda interpolácie

Jedným z parametrov rozšírenia Interpolácia je metóda interpolácie. Sú implementované dve metódy interpolácie a líšia sa spôsobom, akým prebieha výpočet kriviek nových tvarov. Možnosti sú buď metóda interpolácie 1 alebo 2.

V príkladoch hore sme použili Metódu interpolácie 2 a výsledkom bolo:

An example image

Teraz ho porovnajte s výsledkom Metódy interpolácie 1:

An example image

Rozdiel v spôsobe výpočtu čísiel medzi týmito metódami je nad rozsah tohto dokumentu, preto jednoducho skúste obe a použite tú, ktorá dosiahne výsledok blízky tomu, čo ste si predstavovali.

Exponent

Parameter exponent ovláda rozostupy medzi krokmi interpolácie. Exponent 0 znamená, že rozostupy medzi jednotlivými kópiami sú rovnomerné.

Tu je výsledok ďalšieho jednoduchého príkladu s exponentom 0.

An example image

Rovnaký príklad s exponentom 1:

An example image

s exponentom 2:

An example image

a s exponentom -1:

An example image

Pri práci s exponentami rozšírenia Interpolácia na poradí v akom objekty vyberiete záleží. V hore uvedených príkladoch bol najskôr vybraný útvar v tvare hviezdy vľavo a šesťuholníkový útvar vpravo bol vybraný druhý v poradí.

Pozrite si výsledok dosiahnutý vybraním najprv útvaru vpravo. Exponent v tomto príklade bol nastavený na 1:

An example image

Duplikovať konce ciest

Tento parameter definuje, či skupina ciest vytvorených týmto rozšírením obsahuje kópiu pôvodných ciest, na ktoré sa interpolácia aplikovala.

Interpolovať štýl

Tento parameter je jedna z pekných funkcií rozšírenia Interpolácia. Hovorí efektu, aby sa pokúsil zmeniť štýl ciest v každom kroku. Takže ak má počiatočná a koncová cesta odlišnú farbu, vytvorené cesty sa budú tiež postupne medzi nimi meniť.

Tu je príklad, kde bola funkcia Interpolovať štýl použitá na výplň cesty:

An example image

Interpolovať štýl tiež berie do úvahy ťah cesty:

An example image

Samozrejme, ani cesta počiatočného bodu a koncového bodu nemusí byť rovnaká:

An example image

Použitie Interpolácie na vytvorenie nepravých farebných prechodov s nepravidelným tvarom

V Inkscape (zatiaľ) nie je možné vytvoriť iný farebný prechod ako lineárny (priama čiara) alebo radiálny (okrúhly). Je ich však možné napodobniť pomocou rozšírenia Interpolácia a voľby Interpolovať štýl. Nasleduje jednoduchý príklad — nakreslite dve čiary s odlišnými ťahmi:

An example image

A interpolujte medzi týmito dvomi čiarami, čím sa vytvorí farebný prechod:

An example image

Záver

Ak bolo predvedené vyššie, rozšírenia Inkscape Interpolácia je mocný nástroj. Tento návod pokrýva základy použitia tohto efektu, ale experimentovanie je kľúčom k ďalšiemu objavovaniu interpolácie.