Inkscape tutorial: Interpolácia

Ryan Lerch, ryanlerch na gmail bodka com

Tento dokument vysvetľuje ako používať rozšírenie Inkscape Interpolácia.

Úvod

Interpolácia vykonáva lineárnu interpoláciu medzi dvomi alebo viacerými vybranými cestami. V podstate to znamená, že „vypĺňa medzery“ medzi cestami a transformuje ich podľa počtu požadovaných krokov.

To use the Interpolate extension, select the paths that you wish to transform, and choose Extensions > Generate From Path > Interpolate from the menu.

Before invoking the extension, the objects that you are going to transform need to be paths. This is done by selecting the object and using Path > Object to Path or Shift+Ctrl+C. If your objects are not paths, the extension will do nothing.

Interpolation between two identical paths

The simplest use of the Interpolate extension is to interpolate between two paths that are identical. When the extension is called, the result is that the space between the two paths is filled with duplicates of the original paths. The number of steps defines how many of these duplicates are placed.

Vezmime si napríklad nasledovné dve cesty:

An example image

Now, select the two paths, and run the Interpolate extension with the settings shown in the following image.

An example image

As can be seen from the above result, the space between the two circle-shaped paths has been filled with 6 (the number of interpolation steps) other circle-shaped paths. Also note that the extension groups these shapes together.

Interpolácia medzi dvomi odlišnými cestami

Pri vykonaní Interpolácie na dvoch odlišných cestách program bude interpolovať tvar cesty z jednej po druhú. Výsledkom je meniaca sa postupnosť medzi cestami, pričom pravidelnosť definuje hodnota Krokov interpolácie.

Vezmime si napríklad nasledovné dve cesty:

An example image

Now, select the two paths, and run the Interpolate extension. The result should be like this:

An example image

Ako vidno z výsledku hore, priestor medzi cestou v tvare kružnice a cestou v tvare trojuholníka bol vyplnený šiestimi cestami v tvaroch postupujúcich od kružnice po trojuholník.

When using the Interpolate extension on two different paths, the position of the starting node of each path is important. To find the starting node of a path, select the path, then choose the Node Tool so that the nodes appear and press TAB. The first node that is selected is the starting node of that path.

Pozrite si obrázok dolu, ktorý je rovnaký ako predchádzajúci príklad okrem toho, že tu sú zobrazené body uzlov. Uzol vyznačený zelenou na každej ceste je počiatočný uzol.

An example image

Predchádzajúci príklad (znova zobrazený dolu) bol vykonaný s týmito uzlami ako počiatočnými.

An example image

Teraz si všimnite zmeny vo výsledku interpolácie, keď je trojuholníková cesta zrkadlovo otočená, takže počiatočný uzol je v inej polohe:

An example image An example image

Metóda interpolácie

One of the parameters of the Interpolate extension is the Interpolation Method. There are 2 interpolation methods implemented, and they differ in the way that they calculate the curves of the new shapes. The choices are either Interpolation Method 1 or 2.

V príkladoch hore sme použili Metódu interpolácie 2 a výsledkom bolo:

An example image

Teraz ho porovnajte s výsledkom Metódy interpolácie 1:

An example image

Rozdiel v spôsobe výpočtu čísiel medzi týmito metódami je nad rozsah tohto dokumentu, preto jednoducho skúste obe a použite tú, ktorá dosiahne výsledok blízky tomu, čo ste si predstavovali.

Exponent

Parameter exponent ovláda rozostupy medzi krokmi interpolácie. Exponent 0 znamená, že rozostupy medzi jednotlivými kópiami sú rovnomerné.

Tu je výsledok ďalšieho jednoduchého príkladu s exponentom 0.

An example image

Rovnaký príklad s exponentom 1:

An example image

s exponentom 2:

An example image

a s exponentom -1:

An example image

When dealing with exponents in the Interpolate extension, the order that you select the objects is important. In the examples above, the star-shaped path on the left was selected first, and the hexagon-shaped path on the right was selected second.

Pozrite si výsledok dosiahnutý vybraním najprv útvaru vpravo. Exponent v tomto príklade bol nastavený na 1:

An example image

Duplikovať konce ciest

This parameter defines whether the group of paths that is generated by the extension includes a copy of the original paths that interpolate was applied on.

Interpolovať štýl

This parameter is one of the neat functions of the interpolate extension. It tells the extension to attempt to change the style of the paths at each step. So if the start and end paths are different colors, the paths that are generated will incrementally change as well.

Tu je príklad, kde bola funkcia Interpolovať štýl použitá na výplň cesty:

An example image

Interpolovať štýl tiež berie do úvahy ťah cesty:

An example image

Samozrejme, ani cesta počiatočného bodu a koncového bodu nemusí byť rovnaká:

An example image

Použitie Interpolácie na vytvorenie nepravých farebných prechodov s nepravidelným tvarom

It is not possible in Inkscape (yet) to create a gradient other than linear (straight line) or radial (round). However, it can be faked using the Interpolate extension and Interpolate Style. A simple example follows — draw two lines of different strokes:

An example image

A interpolujte medzi týmito dvomi čiarami, čím sa vytvorí farebný prechod:

An example image

Záver

As demonstrated above, the Inkscape Interpolate extension is a powerful tool. This tutorial covers the basics of this extension, but experimentation is the key to exploring interpolation further.