Inkscape tutorial: Prvky návrhu

Tento návod predvedie prvky a princípy návrhu, ktoré sa bežne na začiatku učia študenti umeleckých smerov, aby porozumeli rozličným vlastnostiam používaným pri tvorbe výtvarných diel. Toto nie je vyčerpávajúci zoznam, preto prosím pridávajte, odoberajte a kombinujte, aby bol tento návod prehľadnejší.

An example image

Prvky návrhu

Nasledovné prvky sú stavebnými blokmi návrhu.

Čiara

Čiara je definované ako značka s dĺžkou a smerom vytvorená bodom pohybujúcim sa po povrchu. Čiara môžu mať rozličnú dĺžku, šírku, smer, zakrivenie a farbu. Čiara môže byť dvojrozmerná (stopa ceruzky na papieri) alebo predpokladaná trojrozmerná.

An example image

Útvar

Plošný objekt - útvar - sa tvorí, keď sa skutočné alebo predpokladané čiary stretnú, aby obklopili priestor. Zmena farby alebo tieňovania môže definovať útvar. Útvary môžeme rozdeliť do niekoľkých typov: geometrické (štvorec, trojuholník, kruh) a organické (s nepravidelným obrysom).

An example image

Veľkosť

Znamená zmeny v proporciách objektov, čiar alebo útvarov. Veľkosti objektov sú premenlivé, či už sú reálne alebo imaginárne.

An example image

Priestor

Priestor je prázdna alebo otvorená oblasť medzi, okolo, nad, pod alebo vnútri objektov. Útvary sú tvorené priestorom okolo nich a v ich vnútri. Priestor sa často delí na trojrozmerný a dvojrozmerný. Kladný priestor je vyplnený útvarom. Záporný priestor obklopuje útvar.

An example image

Farba

Farba je vnímaná charakteristika povrchu zodpovedajúca vlnovej dĺžke svetla, ktorú povrch odráža. Farba má tri rozmery: ODTIEŇ (iné slovo pre farbu, označovaný názvom ako červená alebo žltá), HODNOTU (jej svetlosť alebo tmavosť) a INTENZITU (jej jasnosť alebo matnosť).

An example image

Textúra

Textúra je to, ako povrch vyzerá (skutočná textúra) alebo ako môže vyzerať (predpokladaná textúra). Textúry popisujú pradávne mená ako drsná, zamatová alebo oblásková.

An example image

Hodnota

Hodnota je ako tmavo alebo ako svetlo niečo vyzerá. Zmeny hodnoty farby dosahujeme pridaním čiernej alebo bielej do farby. Chiaroscuro používa v kresbe hodnotu za účelom dramatického kontrastu svetlých a tmavých častí v kompozícii.

An example image

Princípy návrhu

Princípy používajú prvky návrhu na vytvorenie kompozície.

Vyváženie

Vyváženie je pocit vizuálnej rovnosti v tvare, forme, hodnote, farbe atď. Vyváženie môže byť symetrické (rovnomerne vyvážené) alebo asymetrické (nerovnomerne vyvážené). Na vytvorenie vyváženia v kompozícii možno použiť objekty, hodnoty, farby, textúry, tvary, formy atď.

An example image

Kontrast

Kontrast je juxtapozícia protikladných objektov.

An example image

Dôraz

Dôraz sa používa na to, aby určité časti výtvarného diela vyčnievali a zachytili vašu pozornosť. Stredom záujmu alebo ohniskom je miesto, kam dielo najprv pritiahne váš zrak.

An example image

Proporcie

Proporcie popisujú veľkosť, umiestnenie a množstvo jednej veci v porovnaní s inou.

An example image

Vzorka

Vzorka sa tvorí viacnásobným opakovaním prvku (čiara, útvar alebo farba).

An example image

Stupňovanie

Stupňovanie veľkosti a smeru tvoria lineárnu perspektívu. Stupňovanie farby z teplej na studenú a tónu z tmavého na svetlý tvoria vzdušnú perspektívu. Stupňovanie môže pridať útvaru zaujímavosť a pohyb. Stupňovanie z tmavej do svetlej spôsobí pohyb zraku pozdĺž útvaru.

An example image

Kompozícia

Kombinácia samostatných objektov, ktorá vytvorí celok.

An example image

Bibliografia

Toto je čiastočná bibliografia použitá na zostavenie tohto dokumentu.

Zvláštne poďakovanie si zaslúži Linda Kim (http://www.coroflot.com/redlucite/) za to, že mi pomohla (http://www.rejon.org/) s týmto návodom. Tiež ďakujem Open Clip Art Library (http://www.openclipart.org/) za grafiku, ktorú ľudia do tohto projektu zaslali.