Inkscape tutorial: Pokročilé

bulia byak, buliabyak@users.sf.net a josh andler, scislac@users.sf.net

Tento návod pokrýva kopírovanie a vkladanie, upravovanie uzlov, kreslenie voľnou rukou a bézierovych kriviek, manipuláciu s cestami, logické operácie, posunutie a nástroj Text.

Stránku môžete posúvať ďalej pomocou Ctrl+šípok, kolieska myši alebo ťahaním stredným tlačidlom myši. Základy vytvárania, vyberania a transformácií objektov nájdete v návode Základy, kam sa dostanete z ponuky Pomocník > Návody.

Techniky vkladania

Po tom, čo skopírujete niektoré z objektov pomocou Ctrl+C alebo vystrihnete pomocou Ctrl+X, príkazom Vložiť (Ctrl+V) prilepíte skopírované objekty na miesto, kde sa nachádza ukazovateľ myši alebo ak je tento mimo okna, do stredu okna dokumentu. Avšak objekt v schránke si stále pamätá pôvodné miesto, odkiaľ bol skopírovaný a môžete ho tam prilepiť späť pomocou Vložiť na miesto (Ctrl+Alt+V).

Iný príkaz, Vložiť štýl (Shift+Ctrl+V), použije štýl (prvého) objektu zo schránky na aktuálny výber. Takto vložený „štýl“ zahŕňa výplň, ťah a nastavenia písma, ale nie tvar, veľkosť či parametre špecifické danému typu tvaru, ako napríklad počet lúčov hviezdy.

Ďalšia skupina príkazov na vloženie, Vložiť veľkosť, mení veľkosť výberu tak, aby zodpovedala veľkosti objektu v schránke. Pre vkladanie veľkosti je niekoľko príkazov: Vložiť veľkosť, Vložiť šírku, Vložiť výšku, Vložiť veľkosť samostatne, Vložiť výšku samostatne, Vložiť šírku samostatne.

Vložiť veľkosť mení veľkosť celého výberu tak, aby zodpovedala celkovej veľkosti objektov v schránke. Vložiť šírku/Vložiť výšku menia veľkosť celého výberu vodorovne resp. zvisle tak, aby zodpovedala celkovej veľkosti objektov v schránke. Tieto príkazy ctia prepínač zachovania pomeru na Ovládacom paneli nástroja Výber (medzi poľami Š a V), takže keď je zámok stlačený, druhý rozmer objektu sa mení v rovnakom pomere, inak sa druhý rozmer nemení. Príkazy, ktoré majú v názve „samostatne“, fungujú podobne ako tie hore opísané, ibaže menia mierku každého z objektov samostatne tak, aby zodpovedali veľkosti/výške/šírke objektov v schránke.

Schránka funguje v rámci celého systému - môžete kopírovať a vkladať objekty medzi rôznymi inštanciami Inkscape a inými aplikáciami (ktoré musia byť schopné pracovať so SVG v schránke).

Kreslenie voľnou rukou a bežné cesty

Najjednoduchší spôsob ako vytvoriť ľubovoľný tvar je nakresliť ho nástrojom Ceruzka (kreslenie voľnou rukou, F6):

An example image

Ak chcete pravidelnejšie tvary, použite nástroj Pero (bézierove krivky, Shift+F6):

An example image

With the Pen tool, each click creates a sharp node without any curve handles, so a series of clicks produces a sequence of straight line segments. click and drag creates a smooth Bezier node with two collinear opposite handles. Press Shift while dragging out a handle to rotate only one handle and fix the other. As usual, Ctrl limits the direction of either the current line segment or the Bezier handles to 15 degree increments. Pressing Enter finalizes the line, Esc cancels it. To cancel only the last segment of an unfinished line, press Backspace.

Pri kreslení voľnou rukou aj pri kreslení bézierovych kriviek sú na momentálne vybranej ceste zobrazené malé štvorcové kotvy. Tieto kotvy vám umožňujú pokračovať v ceste (kreslením z jednej z kotiev) alebo ju uzavrieť (kreslením od jednej kotvy k druhej) namiesto vytvorenia novej cesty.

Upravovanie ciest

Na rozdiel od tvarov vytvorených pomocou nástrojov tvarov nástroje Pero a Ceruzka vytvárajú to, čo sa nazýva cesty. Cesta je postupnosť úsečiek a/alebo bézierovych kriviek, ktoré môžu mať, ako akýkoľvek iný objekt v Inkscape, ľubovoľné vlastnosti výplne a ťahu. Ale na rozdiel od tvarov, cestu je možné voľne upravovať ťahaním ktoréhokoľvek z jej uzlov (nie iba preddefinované úchopy) alebo priamo ťahaním úseku cesty. Vyberte túto cestu a vyberte nástroj Uzol (F2):

An example image

Na ceste uvidíte niekoľko šedých štvorcových uzlov. Tieto uzly je možné vybrať kliknutím, Shift+kliknutím alebo ťahaním gumovej pásky - presne rovnako ako sa vyberajú objekty pomocou nástroja Výber. Tiež môžete kliknúť na úsek cesty, čím sa automaticky vyberú priľahlé uzly. Vybrané uzly sa vysvietia a zobrazia sa ich úchopy uzlov - jeden alebo dva malé krúžky pripojené ku každému vybranému uzlu priamymi čiarami. Kláves ! invertuje výber uzlov na aktuálnej podceste (t.j. podcesty s aspoň jedným vybraným uzlom); Alt+! invertuje celú cestu.

Paths are edited by dragging their nodes, node handles, or directly dragging a path segment. (Try to drag some nodes, handles, and path segments of the above path.) Ctrl works as usual to restrict movement and rotation. The arrow keys, Tab, [, ], <, > keys with their modifiers all work just as they do in selector, but apply to nodes instead of objects. You can add nodes anywhere on a path by either double clicking or by Ctrl+Alt+click at the desired location.

You can delete nodes with Del or Ctrl+Alt+click. When deleting nodes it will try to retain the shape of the path, if you desire for the handles of the adjacent nodes to be retracted (not retaining the shape) you can delete with Ctrl+Del. Additionally, you can duplicate (Shift+D) selected nodes. The path can be broken (Shift+B) at the selected nodes, or if you select two endnodes on one path, you can join them (Shift+J).

A node can be made cusp (Shift+C), which means its two handles can move independently at any angle to each other; smooth (Shift+S), which means its handles are always on the same straight line (collinear); symmetric (Shift+Y), which is the same as smooth, but the handles also have the same length; and auto-smooth (Shift+A), a special node that automatically adjusts the handles of the node and surrounding auto-smooth nodes to maintain a smooth curve. When you switch the type of node, you can preserve the position of one of the two handles by hovering your mouse over it, so that only the other handle is rotated/scaled to match.

Tiež môžete celkom stiahnuť úchop uzla tým, že naň Ctrl+kliknete. Ak majú dva susediace uzly stiahnuté úchopy, úsek cesty medzi nimi je rovná úsečka. Stiahnutý úchop uzla môžete vytiahnuť Shift+ťahaním z uzla.

Podcesty a kombinovanie

Objekt cesty môže obsahovať viac ako jednu podcestu. Podcesta je postupnosť navzájom spojených uzlov. (Preto ak má cesta viac ako jednu podcestu, nie všetky jej uzly sú navzájom spojené.) Dolu vľavo patria tri podcesty jednej zloženej ceste. Rovnaké tri podcesty vpravo sú nezávislé objekty ciest.

An example image

Všimnite si, že zložená cesta nie je to isté ako skupina. Je to jediný objekt, ktorý je možné vybrať iba ako celok. Keď vyberiete objekt vľavo hore a vyberiete nástroj Uzol, uvidíte uzly zobrazené na všetkých troch podcestách. Napravo môžete upravovať po uzly iba jednej cesty naraz.

Inkscape dokáže Kombinovať cesty do zloženej cesty (Ctrl+K) a Rozdeliť zloženú cestu na samostatné cesty (Shift+Ctrl+K). Skúste si tieto príkazy na príkladoch vyššie. Keďže objekt môže mať iba jednu výplň a ťah, nová zložená cesta prevezme štýl prvého (najnižšieho vo vertikálnom poradí) z kombinovaných objektov.

Keď skombinujete prekrývajúce sa cesty výplňou, zvyčajne sa výplň stratí v oblastiach, kde sa cesty prekrývajú:

An example image

Toto je najjednoduchší spôsob ako vytvárať objekty s dierami. Výkonnejšie príkazy na prácu s cestami nájdete v časti „logické operácie“.

Konvertovanie na cestu

Akýkoľvek tvar alebo textový objekt je možné konvertovať na cestu (Shift+Ctrl+C). Táto operácia nemení vzhľad objektu, ale odstraňuje všetky možnosti špecifické pre jeho typ (napr. nemôžete zaobľovať rohy obdĺžnika alebo upravovať text). Namiesto toho teraz môžete upravovať jeho uzly. Tu sú dve hviezdy - tá vľavo je tvar a tá vpravo je konvertovaná na cestu. Vyberte nástroj Uzol a porovnajte, ako je možné ich upravovať, keď sú vybrané:

An example image

Naviac môžete konvertovať na cestu („obrys“) ťah akéhokoľvek objektu. Prvý objekt dolu je pôvodná cesta (bez výplne, čierny ťah), zatiaľ čo druhá je výsledkom príkazu Ťah na cestu (čierna výplň, žiadny ťah):

An example image

Logické operácie

Príkazy v ponuke Cesta vám umožňujú kombinovať dva alebo viac objektov pomocou logických operácií:

An example image

Klávesové skratky týchto príkazov pripomínajú aritmetické náprotivky logických operácií (zjednotenie je súčet, rozdiel je odčítanie atď.). Rozdiel a Vylúčenie je možné použiť iba na dva vybrané objekty. Ostatné operácie dokážu spracovať ľubovoľný počet naraz vybraných objektov. Výsledok vždy bude mať štýl spodného objektu.

Výsledok príkazu Vylúčenie vyzerá podobne ako Kombinovať (pozri vyššie), ale líšia sa v tom, že Vylúčenie pridáva ďalšie uzly tam, kde sa pôvodné cesty pretínajú. Rozdiel medzi príkazmi Rozdelenie a Orezať cestu je taký, že prvý z nich vyreže celý spodný objekt podľa cesty vrchného objektu, kým druhý iba vyreže ťah spodného objektu a odstráni jeho výplň (to je vhodné na rezanie ťahov bez výplne na časti).

Posun dnu a posun von

Inkscape dokáže zväčšovať a zmenšovať tvary nielen zmenou mierky, ale aj posunutím cesty objektu, t.j. jej posunutím kolmo na pôvodnú cestu v každom bode. Zodpovedajúce príkazy sa nazývajú Posunúť cestu dnu (Ctrl+() a Posunúť cestu von (Ctrl+)). Dolu je zobrazená pôvodná cesta (červená) a niekoľko ciest posunutých dnu aj von z pôvodnej cesty:

An example image

Výsledkom čistých príkazov Posun cesty dnu a Posun cesty von sú cesty (prevedenie pôvodného objektu na cestu, ak to ešte nie je cesta). Často je pohodlnejší príkaz Dynamický posun (Ctrl+J), ktorý vytvorí objekt s úchopom, za ktorý možno ťahať (podobný ako úchop tvaru), čím sa ovláda vzdialenosť posunutia. Vyberte objekt dolu, prepnite na nástroj Uzol a ťahajte jeho úchop, aby ste o tom získali predstavu:

An example image

Taký dynamicky posunutý objekt si pamätá pôvodnú cestu, takže sa jeho kvalita nemení, keď znova a znova zmeníte vzdialenosť posunu. Keď už viac nepotrebujete, aby sa dala nastavovať, môžete vždy previesť posunutý objekt naspäť na cestu.

Ešte pohodlnejšie je použiť Prepojený posun, ktorý sa podobá na ten dynamický, ale je prepojený s inou cestou, ktorú je naďalej možné upravovať. Na jednu zdrojovú cestu môžete mať ľubovoľný počet prepojených posunov. Dolu je zdrojová cesta červenou, jeden s ňou prepojený posun má čierny ťah a je bez výplne, druhý má čiernu výplň a je bez ťahu.

Vyberte červený objekt a upravujte jeho uzly. Sledujte, ako na to reagujú oba prepojené posuny. Teraz vyberte ktorýkoľvek z posunov a posuňte jeho úchop, aby ste zmenili posunutie. Nakoniec si všimnite, ako posúvanie a zmeny zdrojového objektu menia všetky objekty s ním prepojené a ako môžete posúvať a meniť posunuté objekty nezávisle bez toho, aby sa stratilo ich prepojenie so zdrojom.

An example image

Zjednodušenie

Hlavné využitie príkazu Zjednodušiť (Ctrl+L) je redukcia počtu uzlov cesty, zatiaľ čo sa takmer zachová jej tvar. To môže byť užitočné pri cestách vytvorených pomocou nástroja Ceruzka, keďže tento nástroj niekedy vytvára viac uzlov ako je nevyhnutné. Tvar vľavo dolu je vytvorený nástrojom kreslenie voľnou rukou a vpravo je jeho kópia po zjednodušení. Pôvodná cesta má 28 uzlov, kým zjednodušená má 17 (čo znamená, že je omnoho jednoduchšie pracovať s nástrojom Uzol) a je hladšia.

An example image

Množstvo zjednodušenia (nazývané prah) závisí na veľkosti výberu. Preto ak vyberiete cestu spolu s nejakým väčším objektom, bude zjednodušená násilnejšie, ako keby ste tú cestu vybrali samostatne. Naviac príkaz Zjednodušiť bude zrýchlený. To znamená, že ak stlačíte Ctrl+L niekoľkokrát v rýchlom slede za sebou (tak, že sú od seba do 0,5 sekundy), pri každom spustení sa zvýši hodnota prahu. (Ak spustíte ďalšie zjednodušenie po prestávke, prah bude mať znova svoju štandardnú hodnotu.) Pomocou zrýchľovania je jednoduché aplikovať presnú mieru zjednodušenia, akú potrebujete pre daný prípad.

Okrem vyhladzovania ťahu voľnou rukou je možné príkaz Zjednodušiť použiť na rôzne tvorivé efekty. Často je výhodné do istej miery zjednodušiť tvar, ktorý je pevný a geometrický, čím sa dosahuje životu podobnejšie zovšeobecnenie pôvodného tvaru - roztopenie ostrých rohov a zavedenie veľmi prirodzených zakrivení, niekedy štýlových a niekedy zhola zábavných. Tu je príklad klipartového tvaru, ktorý vyzerá oveľa krajšie po Zjednodušení:

An example image

Tvorba textu

Inkscape dokáže tvoriť dlhé a komplexné texty. Je však tiež pohodlné tvoriť malé textové objekty ako nadpis, logo, označenia v diagrame a pod. Táto časť je veľmi základný úvod do textových schopností Inkscape.

Tvorba textového objektu je jednoduchá - stačí vybrať nástroj Text (F8), kliknúť niekde v dokumente a začať písať text. Rodinu, štýl, veľkosť a zarovnanie textu môžete zmeniť po otvorení dialógu Text a písmo (Shift+Ctrl+T). Dialóg má tiež záložku na zadanie textu, kde môžete upravovať vybraný textový objekt - v niektorých situáciách to môže byť pohodlnejšie ako jeho upravovanie priamo na plátne (obzvlášť výhodná je podpora kontroly pravopisu počas písania na tejto záložke).

Ako ostatné nástroje aj nástroj Text dokáže vyberať objekty svojho typu - textové objekty - takže môžete kliknutím vybrať a umiestniť textový kurzor v akomkoľvek existujúcom textovom objekte (ako odstavec textu).

Jednou z najbežnejších operácií pri návrhu je nastavenie rozostupov medzi písmenami a riadkami. Ako vždy, Inkscape má na to klávesovú skratku. Keď upravujete text, klávesy Alt+< a Alt+> menia rozostupy písmen na aktuálnom riadku textového objektu, takže sa celková dĺžka riadku zmení o jeden pixel pri momentálnom priblížení (porovnaj s nástrojom Výber, kde rovnaké klávesy slúžia na zmenu veľkosti objektu o jeden pixel). Je pravidlom, že ak je veľkosť písma v textovom objekte väčšia ako štandardná, bude pravdepodobne lepšie stlačiť písmená k sebe viac ako je štandardné. Tu je príklad:

An example image

Zhustený variant vyzerá o niečo lepšie ako nadpis, ale stále nie je dokonalý: vzdialenosti medzi písmenami nie sú rovnomerné, napríklad „a“ a „t“ sú od seba príliš ďaleko, zatiaľ čo „t“ a „i“ sú príliš blízko. Množstvo takýchto zlých dvojíc (obzvlášť sú viditeľné pri veľkých veľkostiach písma) je väčšie v písmach nízkej kvality. Avšak v každom textovom reťazci a písme asi nájdete páry písmen, ktorých vzdialenosť by sa hodilo doladiť.

Inkscape skutočne zjednodušuje takéto úpravy. Jednoducho presuňte svoj kurzor na úpravu textu medzi problematické znaky a pomocou Alt+šípok posuňte písmená vpravo od kurzora. Tu je opäť rovnaký nadpis, tentokrát s ručným doladením vizuálnej rovnomernosti rozostupov písmen:

An example image

Okrem vodorovného posúvania písmen pomocou Alt+vľavo a Alt+vpravo, ich tiež môžete posúvať zvisle pomocou Alt+hore a Alt+dolu:

An example image

Samozrejme, mohli by ste tiež len konvertovať text na cestu (Shift+Ctrl+C) a posunúť písmená ako obyčajné objekty cesty. Je však omnoho pohodlnejšie ponechať text textom - naďalej je možné ho upravovať, môžete vyskúšať rozličné písma bez toho, aby ste prišli o manuálne doladenie rozostupov písmen a zaberá menej miesta v uloženom súbore. Jedinou nevýhodou prístupu ponechania „textu textom“ je, že musíte mať nainštalované pôvodné písmo na každom systéme, kde chcete SVG dokument otvoriť.

Podobne ako rozostupy písmen môžete tiež doladiť rozostupy riadkov vo viacriadkových textových objektoch. Skúste klávesy Ctrl+Alt+< a Ctrl+Alt+> na akomkoľvek odstavci tohto návodu, čím zmenšíte alebo zväčšíte rozostupy, takže sa celková výška textového objektu zmení o jeden pixel pri aktuálnom priblížení. Rovnako ako pri nástroji výber stlačením klávesu Shift spolu s ľubovoľnou skratkou na zmenu rozostupu dostanete 10-násobný účinok ako bez klávesu Shift.

XML editor

Najlepšie vybaveným nástrojom Inkscape je XML editor (Shift+Ctrl+X). Zobrazuje celý XML strom dokumentu vždy v aktuálnom stave. Môžete upravovať svoju kresbu a sledovať zodpovedajúce zmeny v XML strome. Naviac môžete upravovať akýkoľvek text, element alebo atribút v XML editore a vidieť výsledok na plátne. Je to najlepší predstaviteľný nástroj na interaktívne naučenie SVG. Tiež umožňuje robiť triky, ktoré by boli s bežnými nástrojmi na úpravu nemožné.

Záver

Tento návod predstavil iba malú časť schopností Inkscape. Dúfame, že sa vám páčil. Nebojte sa experimentovať a podeľte sa o svoje výtvory. Prosím, navštívte www.inkscape.org, kde získate viac informácií, najnovšiu verziu a pomoc od komunity používateľov a vývojárov.