Inkscape tutorial: Avanzado

This tutorial covers copy/paste, node editing, freehand and bezier drawing, path manipulation, booleans, offsets, simplification, and text tool.

Use Ctrl+frechas, a roda do rato, ou arrastre co botón central do rato para desprazarse pola páxina. Para aprender os fundamentos da creación, selección e transformación de obxectos consulte o titorial de Fundamentos en Axuda > Titoriais.

Técnicas de pegado

Despois de copiar algún obxecto usando Ctrl+C ou cortándoo con Ctrl+X, a orde Pegar normal (Ctrl+V) pega os obxectos copiados xusto onde está o punteiro do rato, ou no caso de que o punteiro estea fóra da xanela, no centro da xanela do documento. Aínda así, os obxectos que están no portarretallos aínda lembran o lugar onde estaban orixinalmente cando se copiaron, e pode pegalos de volta alí usando Pegar no lugar (Ctrl+Alt+V).

Outra orde, Pegar o estilo (Shift+Ctrl+V), aplícalle o estilo do primeiro obxecto que hai no portarretallos á selección actual. O «estilo» que se pega deste xeito inclúe o recheo, o trazo e a configuración do tipo de letra, pero non inclúe a figura, nin o tamaño, nin os parámetros específicos dun tipo de figura, como por exemplo o número de puntas dunha estrela.

Outro conxunto de ordes de pegado, Pegar o tamaño, redimensiona a selección ata ter o atributo de tamaño desexado dos obxectos do portarretallos. Hai varias ordes diferentes para pegar o tamaño: Pegar o tamaño, Pegar a largura, Pegar a altura, Pegar o tamaño por separado, Pegar a largura por separado e Pegar a altura por separado.

Pegar o tamaño redimensiona toda a selección para igualar o tamaño total dos obxectos do portarretallos. Pegar a largura/Pegar a altura redimensionan toda a selección horizontalmente/verticalmente de forma que iguale a largura/altura dos obxectos do portarretallos. Estas ordes respectan o bloqueo da proporción da ferramenta Selector que está na barras de controis (entre os campos L e H), de forma que cando ese bloqueo está activado, redimensiónase a outra dimensión do obxecto seleccionado para manter a mesma proporción; en outro caso a outra dimensión non se cambia. As ordes que conteñen «por separado» no seu nome funcionan de xeito similar ás ordes que se describiron arriba, exceptuando que redimensionan cada obxecto seleccionado por separado para facer que teñan o tamaño/largura/altura dos obxectos do portarretallos.

O portarretallos é común a todo o sistema, polo que pode copiar pegar obxectos entre diferentes instancias de Inkscape e tamén entre Inkscape e outros aplicativos (que deben ser capaces de manexar SVG no portarretallos para poder usar esta característica).

Debuxo a man alzada e de camiños normais

A forma máis sinxela para crear unha figura arbitraria é debuxala usando a ferramenta Lapis (a man alzada) (F6):

An example image

Se desexa obter figuras máis regulares use a ferramenta Pluma (Bezier) (Shift+F6):

An example image

With the Pen tool, each click creates a sharp node without any curve handles, so a series of clicks produces a sequence of straight line segments. click and drag creates a smooth Bezier node with two collinear opposite handles. Press Shift while dragging out a handle to rotate only one handle and fix the other. As usual, Ctrl limits the direction of either the current line segment or the Bezier handles to 15 degree increments. Pressing Enter finalizes the line, Esc cancels it. To cancel only the last segment of an unfinished line, press Backspace.

In both freehand and bezier tools, the currently selected path displays small square anchors at both ends. These anchors allow you to continue this path (by drawing from one of the anchors) or close it (by drawing from one anchor to the other) instead of creating a new one.

Edición de camiños

A diferencia das figuras creadas polas ferramentas de figura, as ferramentas Lapis e Pluma crean o que se chama camiños. Un camiño é unha secuencia de segmentos de recta e/ou curvas Bézier, que como calquera outro obxecto de Inkscape poden ter propiedades de recheo e trazo arbitrarias. Pero a diferencia das figuras, un camiño pode editarse libremente arrastrando calquera dos seus nodos (non só mediante asas predefinidas) ou arrastrando directamente un segmento do camiño. Seleccione este camiño e cambie á ferramenta de Nodos (F2):

An example image

Verá algúns nodos cadrados e grises no camiño. Estes nodos poden seleccionarse premendo neles, con Maiús+clic, ou mediante a selección elástica - exactamente igual que cos obxectos que se poden seleccionar ca ferramenta Selector. Tamén pode premer nun segmento de camiño para seleccionar automaticamente os nodos adxacentes. Os nodos seleccionados resáltanse e mostran as súas asas de nodo - un ou dous pequenos círculos conectados a cada nodo seleccionado mediante liñas rectas. A tecla ! inverte a selección dos nodos nos subcamiños actuais (é dicir nos subcamiños nos que polo menos hai un nodo seleccionado); con Alt+! invértese a selección en todo o camiño.

Paths are edited by dragging their nodes, node handles, or directly dragging a path segment. (Try to drag some nodes, handles, and path segments of the above path.) Ctrl works as usual to restrict movement and rotation. The arrow keys, Tab, [, ], <, > keys with their modifiers all work just as they do in selector, but apply to nodes instead of objects. You can add nodes anywhere on a path by either double clicking or by Ctrl+Alt+click at the desired location.

You can delete nodes with Del or Ctrl+Alt+click. When deleting nodes it will try to retain the shape of the path, if you desire for the handles of the adjacent nodes to be retracted (not retaining the shape) you can delete with Ctrl+Del. Additionally, you can duplicate (Shift+D) selected nodes. The path can be broken (Shift+B) at the selected nodes, or if you select two endnodes on one path, you can join them (Shift+J).

A node can be made cusp (Shift+C), which means its two handles can move independently at any angle to each other; smooth (Shift+S), which means its handles are always on the same straight line (collinear); symmetric (Shift+Y), which is the same as smooth, but the handles also have the same length; and auto-smooth (Shift+A), a special node that automatically adjusts the handles of the node and surrounding auto-smooth nodes to maintain a smooth curve. When you switch the type of node, you can preserve the position of one of the two handles by hovering your mouse over it, so that only the other handle is rotated/scaled to match.

Tamén pode retraer a asa dun nodo con Ctrl+premendo na asa. Se dous nodos adxacentes teñen as súas asas retraidas, o segmento de camiño que hai entre elas é unha liña recta. Para sacar unha asa retraida dun nodo use Maiús+arrastrar desde o nodo.

Subcamiños e combinación

Un obxecto camiño pode conter máis dun subcamiño. Un subcamiño é unha secuencia de nodos conectados entre eles. (Polo tanto, se un camiño ten máis dun subcamiño non todos os seus nodos están conectados). Abaixo á esquerda hai tres subcamiños que pertencen a un único camiño composto; os mesmos tres subcamiños da dereita son obxectos camiño independentes:

An example image

Teña en conta que un camiño composto non é o mesmo que un grupo. É un obxecto único que só se pode seleccionar en conxunto. Se selecciona o obxecto de arriba á esquerda e cambia á ferramenta de Nodo, verá que se mostran os nodos dos tres subcamiños. Á dereita só pode editar os nodos dun camiño cada vez.

Inkscape pode Combinar camiños nun único camiño composto (Ctrl+K) e Romper un camiño composto en camiños separados (Shift+Ctrl+K). Probe estas ordes nos exemplos de enriba. Xa que un obxecto só pode ter un recheo e un trazo, o novo camiño composto terá o estilo do primeiro obxecto (o que está ao fondo de todo na orde-z) dos que se combinan.

Cando combina camiños con recheo sobrepostos, normalmente o recheo desaparecerá nas zonas onde os camiños se sobrepoñen:

An example image

Esta á forma máis sinxela de crear obxectos con buratos dentro. Para aprender sobre ordes de camiño máis potentes consulte «Operacións booleanas» máis abaixo.

Conversión a camiño

Any shape or text object can be converted to path (Shift+Ctrl+C). This operation does not change the appearance of the object but removes all capabilities specific to its type (e.g. you can't round the corners of a rectangle or edit the text anymore); instead, you can now edit its nodes. Here are two stars - the left one is kept a shape and the right one is converted to path. Switch to node tool and compare their editability when selected:

An example image

Moreover, you can convert to a path (“outline”) the stroke of any object. Below, the first object is the original path (no fill, black stroke), while the second one is the result of the Stroke to Path command (black fill, no stroke):

An example image

Operacións booleanas

As ordes do menú Camiño permítenlle combinar dous ou máis obxectos usando operacións booleanas:

An example image

Os atallos de teclado destas ordes refírense aos análogos aritméticos das operacións booleanas (a unión é a suma, a diferencia é a resta, etc.). As ordes Diferencia e Exclusión só se poden aplicar a dous obxectos seleccionados; as outras ordes poden procesar calquera número de obxectos dunha soa vez. O resultado sempre recibe o estilo do obxecto inferior.

The result of the Exclusion command looks similar to Combine (see above), but it is different in that Exclusion adds extra nodes where the original paths intersect. The difference between Division and Cut Path is that the former cuts the entire bottom object by the path of the top object, while the latter only cuts the bottom object's stroke and removes any fill (this is convenient for cutting fill-less strokes into pieces).

Inset and outset

Inkscape can expand and contract shapes not only by scaling, but also by offsetting an object's path, i.e. by displacing it perpendicular to the path in each point. The corresponding commands are called Inset (Ctrl+() and Outset (Ctrl+)). Shown below is the original path (red) and a number of paths inset or outset from that original:

An example image

The plain Inset and Outset commands produce paths (converting the original object to path if it's not a path yet). Often, more convenient is the Dynamic Offset (Ctrl+J) which creates an object with a draggable handle (similar to a shape's handle) controlling the offset distance. Select the object below, switch to the node tool, and drag its handle to get an idea:

An example image

Such a dynamic offset object remembers the original path, so it does not “degrade” when you change the offset distance again and again. When you don't need it to be adjustable anymore, you can always convert an offset object back to path.

Still more convenient is a linked offset, which is similar to the dynamic variety but is connected to another path which remains editable. You can have any number of linked offsets for one source path. Below, the source path is red, one offset linked to it has black stroke and no fill, the other has black fill and no stroke.

Select the red object and node-edit it; watch how both linked offsets respond. Now select any of the offsets and drag its handle to adjust the offset radius. Finally, note how you can move or transform the offset objects independently without losing their connection with the source.

An example image

Simplificación

O principal uso da orde Simplificar (Ctrl+L) é reducir o número de nodos dun camiño case conservando a súa forma orixinal. Isto pode ser útil para os camiños que se crean ca ferramenta Lapis, xa que esa ferramenta a miúdo crea máis nodos do necesario. Abaixo, a figura da esquerda creouse ca ferramenta Lapis, e a da dereia é unha copia que se simplificou. O camiño orixinal ten 28 nodos mentres que o camiño simplificado ten 17 (o que significa que é moito máis fácil de manipular ca ferramenta Nodo) e está máis suavizado.

An example image

The amount of simplification (called the threshold) depends on the size of the selection. Therefore, if you select a path along with some larger object, it will be simplified more aggressively than if you select that path alone. Moreover, the Simplify command is accelerated. This means that if you press Ctrl+L several times in quick succession (so that the calls are within 0.5 sec from each other), the threshold is increased on each call. (If you do another Simplify after a pause, the threshold is back to its default value.) By making use of the acceleration, it is easy to apply the exact amount of simplification you need for each case.

Besides smoothing freehand strokes, Simplify can be used for various creative effects. Often, a shape which is rigid and geometric benefits from some amount of simplification that creates cool life-like generalizations of the original form - melting sharp corners and introducing very natural distortions, sometimes stylish and sometimes plain funny. Here's an example of a clipart shape that looks much nicer after Simplify:

An example image

Creación de texto

Inkscape is capable of creating long and complex texts. However, it's also pretty convenient for creating small text objects such as heading, banners, logos, diagram labels and captions, etc. This section is a very basic introduction into Inkscape's text capabilities.

Creating a text object is as simple as switching to the Text tool (F8), clicking somewhere in the document, and typing your text. To change font family, style, size, and alignment, open the Text and Font dialog (Shift+Ctrl+T). That dialog also has a text entry tab where you can edit the selected text object - in some situations, it may be more convenient than editing it right on the canvas (in particular, that tab supports as-you-type spell checking).

Like other tools, Text tool can select objects of its own type - text objects -so you can click to select and position the cursor in any existing text object (such as this paragraph).

One of the most common operations in text design is adjusting spacing between letters and lines. As always, Inkscape provides keyboard shortcuts for this. When you are editing text, the Alt+< and Alt+> keys change the letter spacing in the current line of a text object, so that the total length of the line changes by 1 pixel at the current zoom (compare to Selector tool where the same keys do pixel-sized object scaling). As a rule, if the font size in a text object is larger than the default, it will likely benefit from squeezing letters a bit tighter than the default. Here's an example:

An example image

The tightened variant looks a bit better as a heading, but it's still not perfect: the distances between letters are not uniform, for example the “a” and “t” are too far apart while “t” and “i” are too close. The amount of such bad kerns (especially visible in large font sizes) is greater in low quality fonts than in high quality ones; however, in any text string and in any font you will probably find pairs of letters that will benefit from kerning adjustments.

Inkscape makes these adjustments really easy. Just move your text editing cursor between the offending characters and use Alt+arrows to move the letters right of the cursor. Here is the same heading again, this time with manual adjustments for visually uniform letter positioning:

An example image

In addition to shifting letters horizontally by Alt+Left or Alt+Right, you can also move them vertically by using Alt+Up or Alt+Down:

An example image

Of course you could just convert your text to path (Shift+Ctrl+C) and move the letters as regular path objects. However, it is much more convenient to keep text as text - it remains editable, you can try different fonts without removing the kerns and spacing, and it takes much less space in the saved file. The only disadvantage to the “text as text” approach is that you need to have the original font installed on any system where you want to open that SVG document.

Similar to letter spacing, you can also adjust line spacing in multi-line text objects. Try the Ctrl+Alt+< and Ctrl+Alt+> keys on any paragraph in this tutorial to space it in or out so that the overall height of the text object changes by 1 pixel at the current zoom. As in Selector, pressing Shift with any spacing or kerning shortcut produces 10 times greater effect than without Shift.

Editor de XML

A ferramenta máis potente de Inkscape é o Editor de XML (Shift+Ctrl+X). O editor mostra toda a árbore XML do documento, reflectindo sempre o estado actual. Pode editar o debuxo e ver os cambios correspondentes na árbore XML. É máis, pode editar calquera nodo de texto, elemento, ou atributo no editor de XML e ver o resultado no lenzo. Esta é mellor ferramenta imaxinable para aprender SVG de forma interactiva, e permítelle realizar trucos que serían imposibles de facer cas ferramentas de edición normais.

Conclusión

Este titorial só mostra unha pequena parte de todas as capacidades de Inkscape. Agardamos que gozara del. Non teña medo en experimentar e compartir o que cree. Visite www.inkscape.org para obter máis información, as últimas versións, e axuda das comunidades de usuarios e de desenvolvedores.