Tento návod vám predstaví rozličné tipy a triky, ktoré používatelia objavili počas používania programu Inkscape a tiež „skryté vlastnosti“, ktoré zvýšia vašu produktivitu počas kreslenia.

Kruhové rozmiestnenie s dlaždicovými klonmi

Je ľahké použiť dialóg Dlaždicové klony na tvorbu obdĺžnikových mriežok a vzoriek. Ale čo ak potrebujete kruhové rozmiestnenie, pri ktorom objekty zdieľajú spoločný stred otočenia? Je to tiež možné!

Ak má vaša radiálna vzorka mať 3, 4, 6, 8, alebo 12 prvkov, môžete skúsiť symetrie P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 alebo P6M. Tieto sú vhodné pre snehové vločky a podobne. Predstavíme vám však o niečo všeobecnejší spôsob.

Vyberte symetriu P1 (jednoduché posunutie) a potom vynulujte posunutie na záložke Posun nastavením hodnôt posunov Na riadok/Posun Y a Na stĺpec/Posun X na -100%. Teraz budú všetky klony umiestnené presne na mieste originálu. Už zostáva len nastaviť nejaký uhol pootočenia o stĺpec na záložke Rotácia a následne vytvoriť vzorku s jedným riadkom a viacerými stĺpcami. Tu je vzorka zostavená z vodorovnej čiary s 30 stĺpcami, každý stĺpec je pootočený o 6 stupňov:

An example image

Na vyrobenie hodinového ciferníka z tohoto útvaru vám bude stačiť vyrezať alebo jednoducho prekryť strednú časť bielym kruhom (pred tým, než budete na klonoch vykonávať booleovské operácie ich rozpojte).

Viac zaujímavých efektov sa dá vytvoriť použitím riadkov a zároveň stĺpcov. Toto je vzorka s 10 stĺpcami a 8 riadkami, s pootočením o 2 stupne na riadok a 18 stupňov na stĺpec. Každá skupina riadkov tu je „stĺpcom“, takže skupiny sú 18 stupňov od seba; v každom stĺpci sú riadky 2 stupne od seba:

An example image

V predošlých príkladoch bola čiara otáčaná okolo svojho bodu. Ale čo ak potrebujete, aby bol stred mimo vášho útvaru? Iba vytvorte neviditeľný obdĺžnik (bez výplne a ťahu), ktorý prekryje váš útvar a ktorého stred je v požadovanom bode. Zoskupte útvar a obdĺžnik spolu a potom na tú skupinu použite nástroj Dlaždicové klony. Tak sa dajú robiť pekné „explózie“ alebo „hviezdice“ - pomocou náhodne generovaných hodnôt mierky, otočenia a prípadne krytia:

An example image

How to do slicing (multiple rectangular export areas)?

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export Bitmap (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i id-oblasti -t nazov_suboru.svg

pre každú exportovanú oblasť. Prepínač -t zabezpečí použitie zapamätaného názvu súboru, inak môžete vložiť názov súboru na export pomocou prepínača -e. Alebo použite nástroj svgslice na automatizáciu exportu zo SVG dokumentov programu Inkscape použitím buď orezávacej vrstvy alebo vodidiel.

Nelineárne farebné prechody

Verzia 1.1 formátu SVG nepodporuje nelineárne farebné prechody (tie, ktoré majú nelineárne prechody medzi farbami). Môžete ich však emulovať pomocou prechodov s viacerými priehradkami.

Začnite jednoduchým prechodom s dvomi priehradkami. Otvorte editor prechodov (napríklad dvojitým kliknutím na páčku pomocou nástroja prechodu). Pridajte do stredu prechodu novú priehradku; o trochu ju posuňte. Pridajte viaceré priehradky pred a za prostrednú priehradku a tiež ich posuňte, aby bol prechod hladký. Čím viac priehradiek pridáte, tým hladší bude výsledný prechod. Tu je základný čiernobiely prechod s dvomi priehradkami:

An example image

A tu sú rôzne „nelineárne“ viacpriehradkové prechody (preskúmajte ich v Editore prechodov):

An example image

Excentrické radiálne prechody

Radiálne prechody nemusia byť symetrické. V nástroji Prechod ťahajte prostredný bod elipsového prechodu so stlačeným klávesom Shift. Toto presunie páčku prechodu mimo jeho stred. Ak to nepotrebujete, môžete prilepiť intenzitu späť tým, že ho pretiahnete blízko k stredu.

An example image

Zarovnanie na stred alebo okraj strany

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Ctrl+Shift+A).

Vyčistenie dokumentu

Mnohé už nepoužívané prechody, vzorky a značky (presnejšie tie, ktoré ste ručne upravili) zostávajú v príslušných paletách a dajú sa použiť pre nové objekty. Avšak ak chcete optimalizovať svoj dokument, použite príkaz Vyčistiť definície v ponuke Súbor. Všetky prechody, vzorky alebo značky ktoré nie sú v dokumente využité sa odstránia a zmenší sa tak veľkosť súboru.

Skryté funkcie a XML editor

The XML editor (Shift+Ctrl+X) allows you to change almost all aspects of the document without using an external text editor. Also, Inkscape usually supports more SVG features than are accessible from the GUI. The XML editor is one way to get access to these features (if you know SVG).

Zmena jednotiek pravítka

Jednotka pravítok v predvolenej šablóne je pixel („používateľská jednotka SVG“, v Inkscape meria 0,8 pt alebo 1/90 palca). Je to tiež jednotka používaná pri zobrazovaní súradníc v ľavom dolnom rohu a je predvolená vo všetkých ponukách jednotiek. (Ukázaním myšou na pravítko zistíte v akých jednotkách pravítko je.) Ak chcete zmeniť jednotku, otvorte Vlastnosti dokumentu (Ctrl+Shift+D)

Pečiatkovanie

Na rýchle vytvorenie mnohých kópií objektu použite pečiatkovanie. Iba ťahajte objekt (alebo meňte jeho mierku či otáčajte), a počas držania stlačeného tlačidla myši stlačte medzerník. Tým zanecháte „pečiatku“ objektu. Môžete to opakovať ľubovoľný počet krát.

Triky pomocou pera

Dokončiť čiaru pomocou nástroja Pero (Bézier) môžete nasledujúcimi spôsobmi:

Všimnite si, že pokým je cesta nedokončená (zobrazuje sa ako zelená s novým úsekom červeným), zatiaľ neexistuje ako objekt v dokumente. Preto na zrušenie cesty použite buď Esc (zruší celú cestu) alebo Backspace (zruší posledný segment nedokončenej cesty), namiesto funkcie Späť.

Ak chcete pridať nový úsek do existujúcej cesty, vyberte cestu a začnite kresliť s klávesom Shift z niektorého bodu. Ak však chcete pokračovať v predlžovaní cesty, Shift nie je potrebný; iba začnite kresliť z jednej z koncových kotiev cesty.

Zadávanie hodnôt v Unicode

Stlačením Ctrl+U v nástroji text môžete prepnúť medzi Unicode a normálnym režimom. V režime Unicode sa každá skupina 4 napísaných šestnástkových číslic stane jedným znakom Unicode, teda môžete zadávať ľubovoľné symboly (pokiaľ viete ich Unicode kódy a vybrané písmo ich podporuje). Zadávanie znakov Unicode ukončíte stlačením Enter. Napríklad Ctrl+U 2 0 1 4 Enter vkladá dlhú pomlčku (—). Režim Unicode môžete ukončiť klávesom Esc bez toho, aby sa čokoľvek vložilo.

Použitie mriežky na kreslenie ikon

Povedzme, že chcete vytvoriť 24x24-pixlovú ikonu. Vytvorte 24x24 px plátno (použite Vlastnosti dokumentu) a nastavte mriežku na 0,5 px (48x48 čiar mriežky). Teraz ak zarovnáte vyplnené objekty na párne čiary mriežky a obtiahnuté objekty na nepárne čiary mriežky so šírkou ťahu párnym číslom a exportujete dokument pri predvolených 90 dpi (teda 1 px bude zodpovedať 1 pixlu bitmapy), dostanete ostrý bitmapový obrázok bez nepotrebného antialiasingu.

Otáčanie objektu

Keď používate nástroj Výber, kliknutím na objekt zobrazíte šípky na zmenu veľkosti, ďalším kliknutím zobrazíte šípky na otáčacie a skosenie. Ťahaním šípok na rohoch otáčate objekt okolo stredu. Ak počas otáčania podržíte kláves Shift, bude sa otáčať okolo protiľahlého rohu. Môžete tiež presunúť stred otáčania na ľubovoľné miesto.

Alebo môžete otáčať pomocou klávesnice stlačením [ a ] (o 15 stupňov) alebo Ctrl+[ a Ctrl+] (o 90 stupňov). Tie isté klávesy [] s klávesom Alt vykonávajú pomalé otáčanie po pixloch.

Tiene

Inkscape podporuje SVG filter Gaussovské rozostrenie, takže môžete ľahko vytvárať rozostrené tiene. Vyberte objekt, duplikujte ho pomocou Ctrl+D, stlačením PgDown ho umiestnite pod pôvodný objekt, posuňte ho trochu doľava a dolu oproti pôvodnému objektu. Teraz otvorte dialóg Výplň a ťah a zmeňte hodnotu rozostrenia na takých 5,0. To je všetko!

Umiestnenie textu na cestu

Text pozdĺž krivky umiestnite tak, že vyberiete text aj krivku a vyberiete možnosť Umiestniť na cestu z ponuky Text. Text začne na začiatku cesty. Často sa oplatí vytvoriť samostatnú cestu na ktorú sa umiestni text namiesto umiestnenia ho na iný už nakreslený prvok — dá vám to väčšiu kontrolu bez nutnosti zložitých zmien v kresbe.

Výber originálu

Ak máte text na ceste, prepojený posun alebo klon, ich zdrojový objekt alebo cestu môže byť ťažké vybrať, pretože môže byť priamo pod ním, neviditeľný alebo uzamknutý. Zázračný kláves Shift+D vám pomôže; vyberte text, prepojený posun alebo klon a stlačením Shift+D vyberiete príslušnú cestu, zdroj posunu alebo originál klonu.

Vrátenie okna späť na viditeľnú obrazovku

Pri prenose dokumentov medzi systémami s odlišnými rozlíšeniami alebo iným počtom obrazoviek sa môže stať že Inkscape v súbore uloží polohu okna programu, ktorá sa nachádza mimo dosahu vašej obrazovky. Jednoducho maximalizujte okno (vráti sa späť na obrazovku, použite na to panel úloh), uložte dokument a znovu ho načítajte. Môžete sa tomu celkom vyhnúť ak vypnete voľbu ukladania rozmerov okna (Nastavenia Inkscape, záložka Okná).

Priesvitnosť, farebné prechody a export do PostScriptu

Formáty PostScript a EPS nepodporujú priesvitnosť, preto by ste ju nikdy nemali používať, ak budete exportovať do PS/EPS. V prípade rovnomernej priesvitnosti, ktorá prekrýva jednoduchú farbu je to jednoduché napraviť: Vyberte jeden z priesvitných objektov, vyberte nástroj Pipeta (F7); uistite sa, že ste v režime „vybrať viditeľnú farbu bez priesvitnosti“ a kliknite na rovnaký objekt. Tým sa vyberie viditeľná farba a priradí sa späť objektu, ale tentoraz bez priesvitnosti. Opakujte to na všetkých priesvitných objektoch. Ak váš priesvitný objekt prekrýva viacero oblastí s rôznymi jednoduchými farbami, budete ho musieť podľa toho rozdeliť na časti a použiť uvedený postup na každú časť zvlášť.

Exportovanie prechodov do PS alebo EPS nefunguje pre text (pokiaľ text nie je zmenený na cestu) a pre farbu ťahu. Tiež, keďže priesvitnosť sa pri exporte do PS alebo EPS stráca, nemôžete používať prechod napríklad z nepriesvitnej modrej do priesvitnej modrej; namiesto toho použite z nepriesvitnej modrej do nepriesvitnej farby pozadia.